< Cofnij

Stypendium - Starostwo powiatowe Włoszczowa

Uwaga studenci medycyny!

- wydłużono termin składania wniosków

 

Zarząd Powiatu Włoszczowskiego przedłużył termin naboru wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim. Wysokość świadczenia wynosi 2 000 zł miesięcznie. Stypendium jest przyznawane na okres 4 miesięcy
tj. od 1 marca 2021 r. do 30 czerwca 2021 roku. Wniosek należy złożyć do dnia
29 marca 2021 r.

Szczegółowe informacje oraz wzór wniosku dostępne są na stronie.

 

 

Plakat

Uchwała

Zmiany uchwały

Wzór wniosku

OGŁOSZENIE

O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM

STUDENTOM KSZTAŁCĄCYM SIĘ NA KIERUNKU LEKARSKIM

                                                                      

 1. Zarząd Powiatu Włoszczowskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim.
 2. Stypendium jest przyznawane na okres 4 miesięcy tj. od 1 marca 2021 roku do
  30 czerwca 2021 r. W przypadku studenta V roku studiów, stypendium może być przyznane na okres obejmujący kształcenie na V i VI roku studiów.
 3. Wysokość stypendium wynosi 2 000 złotych miesięcznie. Od tej kwoty dokonuje się potrąceń publicznoprawnych, jeżeli wynikają z przepisów prawa.
 4. Stypendium może być przyznane kandydatowi, który spełnia łącznie następujące warunki:
 1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje zainteresowany student.
 2. Wniosek, na druku określonym w załączniku do ogłoszenia, należy złożyć osobiście
  w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie, przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego we Włoszczowie) lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP, w terminie do dnia 18 lutego 2021 r.
 3. Do wniosku należy dołączyć:
 1. Wnioski o przyznanie stypendium rozpatruje Komisja powołana przez Zarząd Powiatu.
 2. Przy wyborze przez Komisję do rekomendacji pierwszeństwo będą mieć wnioski:
 1. O przyznaniu stypendium decyduje Zarząd Powiatu – po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji – w terminie nie dłuższym niż do dnia 1 marca 2021 r.
 2. Udzielenie stypendium poprzedza podpisanie umowy, określającej w szczególności warunki:
 1. Student jest zobowiązany załączyć do umowy zabezpieczenie w postaci weksla
  in blanco wraz z deklaracją wekslową.

 

Starosta Włoszczowski

/-/ Dariusz Czechowski