Biblioteka

O Bibliotece....

Biblioteka prowadzi działalność usługową i dydaktyczną, jest też ośrodkiem naukowej informacji medycznej. Biblioteka Główna mieści się na trzech kondygnacjach i posiada powierzchnię 7.244,61m2. Przestronne pomieszczenia, nowoczesne rozwiązania techniczne i architektoniczne zapewniają w Bibliotece komfortowe warunki do nauki i pracy.

Biblioteka otwarta jest:

Od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-24.00 oraz

W sobotę i niedzielę w godzinach 09.00-24.00.

Usługa „Zapytaj bibliotekarza” umożliwia zdalny kontakt z bibliotekarzem do godziny 24.00.

Bez ograniczeń czasowych dostępna jest witryna Biblioteki Głównej, która zapewnia dostęp do katalogów bibliotecznych, baz bibliograficznych oraz umożliwia korzystanie z czasopism elektronicznych, e-książek i usług informacyjnych.

Na terenie Biblioteki użytkownicy mają do dyspozycji około 500 miejsc. Udostępnianie prezencyjne z wolnym dostępem do zbiorów odbywa się w dwóch czytelniach: ogólnej - z pełną kolekcją zasobów dydaktycznych oraz w czytelni czasopism. W Wypożyczalni, z samoobsługowym magazynem materiałów dydaktycznych, możliwe jest wypożyczanie zbiorów do domu. W Bibliotece zainstalowano również urządzenia do automatycznego wypożyczania i zwrotu materiałów bibliotecznych.

W Bibliotece znajduje się 6 kabin do pracy indywidualnej i trzy 12-osobowe pokoje do pracy zespołowej. Pomieszczenia te wyposażone są w stanowiska komputerowe. Na terenie Biblioteki do dyspozycji użytkowników oddano 104 komputery z dostępem do katalogu, Internetu i licencjonowanych e-zasobów z obszaru nauk medycznych. Czytelnia multimedialna wyposażona jest w 54 stanowiska komputerowe, komputery znajdują się także w otwartej przestrzeni bibliotecznej. W Bibliotece dostępna jest sieć bezprzewodowa EduRoam, która pozwala użytkownikom na swobodny dostęp do Internetu i zasobów nauki z własnych komputerów, natomiast dostęp do zasobów elektronicznych spoza sieci uczelnianej możliwy jest poprzez system HAN z komputerów domowych i sprzętu mobilnego.

Użytkownicy Biblioteki posiadają dostęp do materiałów bibliotecznych i zasobów informacyjnych niezbędnych w prowadzeniu prac naukowo-badawczych z dziedziny medycyny, farmacji, zdrowia publicznego i nauk pokrewnych. W zbiorach Biblioteki znajdują się wszystkie materiały dydaktyczne niezbędne i zalecane w toku studiów medycznych. Księgozbiór Biblioteki Głównej obejmuje ponad 355 tysięcy woluminów, w tym 278 tysięcy wydawnictw zwartych i 77 tysięcy woluminów czasopism oraz 10 tysięcy jednostek zbiorów specjalnych. Na liście bieżących tytułów czasopism drukowanych znajduje się 287 tytułów czasopism polskich i 53 tytuły czasopism zagranicznych oraz w wersji elektronicznej 16334 tytuły. Biblioteka zapewnia środowisku akademickiemu dostęp do licznych źródeł elektronicznych: baz bibliograficznych, baz podręcznikowych, czasopism on-line na podstawie rocznych umów licencyjnych.

Łatwy i skuteczny dostęp do zasobów elektronicznych Biblioteki, poprzez proste narzędzie wyszukiwawcze, zapewnia multiwyszukiwarka naukowa EBSCO Discovery Service.

 

Bazy bibliograficzne, podręczniki pełnotekstowe dostępne w sieci UM:

Bazy:

e- książki:

 

 

Zasoby elektroniczne Biblioteki Głównej

Biblioteka Główna przypomina, iż jej zasoby, to nie tylko książki i czasopisma w wersji drukowanej, ale również bogaty zbiór czasopism i książek elektronicznych oraz baz danych, z których studenci i pracownicy Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu mogą korzystać nieodpłatnie.

Dostęp do zasobów elektronicznych Biblioteki – zgodnych z warunkami umów licencyjnych – jest możliwy ze strony internetowej Biblioteki.

 

Sposoby dostępu do zasobów elektronicznych Biblioteki:
- poprzez sieć uczelnianą (obręb budynków Uczelni; bez logowania),
- w Czytelni Multimedialnej na I piętrze Biblioteki (logowanie na podstawie numeru albumu i PESEL),
- dostęp zdalny z prywatnych komputerów i urządzeń mobilnych (logowanie na podstawie kodu paskowego legitymacji studenckiej/pracowniczej oraz numeru PESEL- warunek posiadanie aktywnego konta bibliotecznego),
- eduroam (wyłącznie w obrębie kampusu uczelnianego UMP).

 

E-książki

Podręczników w wersji elektronicznej należy szukać na stronie internetowej Biblioteki w zakładce: e-książki.

Biblioteka oferuje dostęp on-line do następujących tytułów:

  1. Acland’s Video Atlas of Human Anatomy
  1. zakładka e-library:

 

  1. zakładka Ibuk Libra:

 

  1. Ponadto Biblioteka oferuje książki on-line w języku angielskim wydawnictw Springer i Wiley oraz ponad 1150 podręczników wydawnictwa Elsevier w bazie ClinicalKey m.in. Gray's Anatomy, Netter's Clinical Anatomy, Nelson Textbook of Pediatrics.

 

Bazy danych

w zakładce: Bazy danych polecamy:

ClinicalKey

to zintegrowana platforma informacji medycznej udostępniona przez Elsevier zawierająca informacje spośród 52 specjalizacji medycznych.

ClinicalKey to wyjątkowe narzędzie wspomagające rozwój zawodowy oraz codzienną praktykę lekarzy w zakresie decyzji diagnostycznych i terapeutycznych. Baza wśród licznych zasobów zawiera narzędzie diagnostyczne FirstConsult (FC). FC zawiera opisy stanów chorobowych omawiające występowanie oraz sposoby i wyniki leczenia poszczególnych chorób. Dodatkowo platforma zawiera bazę procedur medycznych ProceduresConsult w której ponad 9000 procedur oprócz opisu zawiera opracowanie w formie video.

ClinicalKey oferuje m.in. pełne teksy specjalistycznych czasopism i bestsellerów książkowych, artykuły przeglądowe opublikowane w Clinics of North America, procedury medyczne opracowane przez renomowane międzynarodowe ośrodki oraz bank materiałów wizualnych i animacji filmowych.

Wszystkie źródła zamieszczone w bazie podlegają ciągłej aktualizacji a wydania poszczególnych czasopism ukazują się w bazie przed ich publikacją w druku.

ZAKRES ŹRÓDŁOWY :

Nelson Textbook of Pediatrics, Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease , Sabiston

Textbook of Surgery, : Nelson Textbook of Pediatrics, Textbook of Family Medicine)

Baza zawiera funkcję Presentation Maker pozwalającą przygotowywać prezentacje PowerPoint bezpośrednio z zasobów multimedialnych ClinicalKey z zachowaniem praw autorskich i informacji o cytowaniach.

Dostęp do ClinicalKey w sieci uczelnianej nie wymaga logowania.

Wszyscy studenci i pracownicy Uczelni zainteresowani dostępem zdalnym spoza sieci Uczelni (szpitale kliniczne, komputery domowe, tablety) proszeni są o kontakt z przedstawicielem wydawnictwa ELSEVIER: Michał Krupa m.krupa@elsevier.com tel. 517-044-166.

 

Baza UpToDate

Baza UpToDate to kompleksowe źródło oparte na evidence-based medicine, przygotowane w taki sposób, aby lekarz otrzymał zwięzłą, praktyczną odpowiedź na zadane pytania. Informacje zawarte w bazie uaktualniane są co 4 miesiące, jednakże jeśli pojawiają się istotne zmiany, tekst w bazie uaktualniany jest natychmiast. Teksty indeksowane w bazie są recenzowane.
Baza tworzona jest przy współpracy ok. 4000 wybitnych międzynarodowych specjalistów i zawiera ponad 8 500 klinicznych zagadnień przyporządkowanych do 17 specjalności medycznych.

UpToDate umożliwia:

- dostęp do najbardziej aktualnej wiedzy z zakresu danej specjalności medycznej,
- pomaga podjąć decyzję dotyczącą diagnozy i leczenia, w tym również zawiera informacje o skuteczności, dawkowaniu oraz interakcji poszczególnych leków.