Dla studentów

Uprzejmie informujemy, że przygotowaliśmy Lekarski Egzamin Uniwersytecki dla studentów obecnego VI roku oraz  Absolwentów z 2018 roku sprawdzający Państwa wiedzę przed ewentualnym zdawaniem Lekarskiego Egzaminu Końcowego.

Test odbędzie się w dniu 27.05.2020 o godzinie 15:30 i trwa 4 godziny (15:30-19:30) w Centrum Innowacyjnych Technik Kształcenia ul. Parkowa 2 Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

 

Zgłoszenia uczestnictwa:

Stażyści oraz absolwenci w celu zarejestrowania się zobligowani są do wypełnienia formularza zgłoszeniowego. Potwierdzenie rejestracji na egzamin nastąpi w ciągu 2 dni roboczych poprzez podany w formularzu e-mail uczestnika.

 

TERMIN ZGŁOSZEŃ: Formularz zapisów dostępny będzie od dnia 06.01.2020 od godziny 10:00 do dnia 25.05.2020 do godziny 10:00.

 

UWAGA! liczba miejsc ograniczona (110 miejsc łącznie dla studentów VI roku i absolwentów) - decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Uprzejmie informujemy, że jeśli liczba chętnych będzie mniejsza niż 20 osób- Lekarski Egzamin Uniwersytecki NIE ODBĘDZIE SIĘ!

 

Organizacja egzaminu:

Na egzamin należy zgłosić się na 20 minut przed rozpoczęciem do Centrum Innowacyjnych Technik Kształcenia ul. Parkowa 2. Każdy uczestnik powinien posiadać legitymację studencką lub dowód osobisty.

Test składa się z 200 pytań (5 możliwości do wyboru, tylko jedna odpowiedź prawidłowa, odpowiedź można zmieniać wielokrotnie). Test trwa 4 godziny i odbywa się w Sali egzaminacyjnej na stanowisku komputerowym przypisanym do danego uczestnika. Do uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu konieczne jest zdobycie co najmniej 56% maksymalnej liczby punktów z testu.

Po zakończeniu testu uczestnik widzi wyniki szczegółowe (które zawierają ilość pytań wyświetlonych, ilość udzielonych odpowiedzi oraz wszystkie pytania wraz z prawidłowymi odpowiedziami).

Maksymalny czas przeglądania pytań po zakończonym teście wynosi 60 minut.

____________________________________________________________________________________________

Studenci VI roku!
Listy specjalności wybranej

____________________________________________________________________________________________
Informacja dotycząca Ubezpieczenia NNW

Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, iż istnieje możliwość wykupienia Ubezpiecznia NNW (ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków) na rok akademicki 2019/2020. >>Więcej informacji<<
Zapisy na test formatujący (który odbędzie się 11.10.2019 roku) dla obecnych studentów 5 roku.

Zapisy na test formatujący będą odbywały się  na platformie sOlat (dostęp przez WISUS) i zostaną uruchomione w dniu 05.08.2019 o godzinie 10:00, zamknięcie zapisów nastąpi dnia 27.09.2019 o godzinie 10:00.

Test formatujący odbędzie się w dniu 11.10.2019 w Centrum Innowacyjnych Technik Kształcenia na salach egzaminacyjnych przy ul. Parkowej 2.

I tura - 14:00-17:20

II tura - 17:20-20:40

Student ma obowiązek stawienia się na egzamin co najmniej 20 minut przed jego rozpoczęciem.

Odpowiednio I tura - najpóźniej o 13:40; II tura - najpóźniej o 17:00.

Lista osób zapisanych na wybraną turę zostanie opublikowana do dnia 04.10.2019.

W przypadku osób, które ze względu na zdarzenia losowe (np. leczenie szpitalne) nie będą mogły się stawić na teście w dniu 11.10.2019, są zobowiązane do przedstawienia pisemnego usprawiedliwienia w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego I. Będą one zobligowane do napisania testu w dniu 14.10.2019 o godzinie 14:00 w sali egzaminacyjnej przy Parkowej 2.  

UWAGA: Uzyskanie z całego testu "formatującego" równe i powyżej 75% poprawnych odpowiedzi i równe i powyżej 80% poprawnych odpowiedzi z pytań z danego przedmiotu skutkuje dodatkowymi 3 punktami do końcowego wyniku egzaminu teoretycznego na VI roku z danego przedmiotu. Warunkiem dopisania punktów jest uzyskanie z egzaminu przedmiotowego minimum 60% poprawnych odpowiedzi.

 

Informacja dla absolwentów Dietetyki rocznika 2019

  1. DO 30.04.2019:

- dostarczenie 4 zdjęć (w stroju odpowiednim do okoliczności) w formacie 4,5 x 6,5 cm w podpisanej kopercie (imię, nazwisko, nr albumu)

  1. NA MIESIĄC PRZED OBRONĄ

- wypełnienie w systemie WISUS danych do suplementu

ASIA->Suplementy->Szczegóły-> Dodaj dane do suplementu

Edytowanie danych będzie możliwe do momentu, gdy klikną Państwo przycisk na górze strony „Zatwierdź dane”.

- dostarczenie do Dziekanatu kserokopii wszystkich osiągnięć wpisanych do suplementu

PO TYM TERMINIE NIE BĘDZIE MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIENIA DANYCH W SUPLEMENCIE

  1. DO 15.09.2019:

- złożenie pracy magisterskiej w Dziekanacie WLI

Studenci, którzy nie złożą pracy dyplomowej w/w terminie zostaną skreśleni z listy studentów
z możliwością wznowienia studiów w ciągu roku od daty skreślenia.

Każda praca dyplomowa musi zostać zarejestrowana w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym.

 

Po złożeniu pracy w Dziekanacie - Prodziekan wyznacza termin obrony (w okresie od czerwca do 12 lipca 2019 r. oraz we wrześniu 2019 r.)

Na obronie konieczna jest obecność Opiekuna Pracy oraz Recenzenta – w przypadku nieobecności w/w osób, obrona zostanie przesunięta na kolejny termin.

Student zobowiązany jest poinformować Opiekuna pracy oraz Recenzenta o terminie obrony.

 

Komplet dokumentów do egzaminu dyplomowego powinien zawierać:

Praca musi być zatwierdzona na stronie tytułowej (wg wzoru) przez Opiekuna pracy.

Wszystkie składane egzemplarze pracy (drukowany i elektroniczny) powinny być identyczne, w wersji ostatecznej, dopuszczonej do egzaminu.

 

 

  1. Odbiór dokumentów

Wzór oceny pracy przez promotora
Wzór oceny pracy przez recenzenta
Oświadczenie B
Wzór pierwszej strony pracy

_________________________________________________________________________________________

Specjalność wybrana - Studenci V roku

Uprzejmie informuję, że w trakcie studiów na 6 roku w roku akademickim 2019/2020 będziecie mieli Państwo możliwość odbycia 180 godzin ćwiczeń w ramach specjalności wybranej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunku studiów: lekarskiego.

W związku z powyższym proszę o zapoznanie się z listą dostępnych wg powyższego rozporządzenia specjalności i wybranie trzech dziedzin – kolejność, którą Państwo podacie będzie świadczyła o Państwa preferencjach. W trakcie 6 roku realizować będziecie Państwo jedną z wybranych specjalności.


Studenci, którzy zadeklarują się  w „specjalności wybranej” chęć uczestniczenia w zajęciach z: CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, PEDIATRII, CHIRURGII lub GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWA  mogą sprecyzować podspecjalność na jaką chcieliby uczęszczać. Nie możemy zagwarantować, że będziecie Państwo wszyscy mogli być do wybranej podspecjalizacji przydzieleni.

Deklarację można złożyć osobiście w dziekanacie Wydziału u pani Joanny Szwedziak  pok. nr 024 lub przesłać mailowo z osobistego uczelnianego adresu
w nieprzekraczalnym terminie do 10.03.2019 roku.

 DEKLARACJA
 LISTA SPECJALNOŚCI WYBRANYCH

Proszę o przemyślane dokonanie wyboru specjalności. Deklaracje mają na celu oszacowanie Państwa preferencji i próbę przygotowania stosowanej liczby miejsc w klinikach. Złożenie deklaracji nie jest jeszcze równoznaczne z zapisaniem się na daną specjalność. O trybie zapisów poinformujemy Państwa w terminie późniejszym.

Z poważaniem

/-/ Prof. dr hab. Ewa Wender-Ożegowska
Dziekan Wydziału Lekarskiego I

____________________________________________________________________________________________

Uprzejmie informujemy, że przygotowaliśmy Lekarski Egzamin Uniwersytecki dla studentów obecnego VI roku oraz tegorocznych Absolwentów sprawdzający Państwa wiedzę przed ewentualnym zdawaniem Lekarskiego Egzaminu Państwowego.

Test odbędzie się w dniu 09.02.2019 o godzinie 13:00 i trwa 4 godziny (13:00-17:00) w Centrum Innowacyjnych Technik Kształcenia ul. Parkowa 2 Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

 

Zgłoszenia uczestnictwa:

Stażyści oraz absolwenci w celu zarejestrowania się zobligowani są do wypełnienia formularza zgłoszeniowego. Potwierdzenie rejestracji na egzamin nastąpi w ciągu 2 dni roboczych poprzez podany w formularzu e-mail uczestnika.

 

TERMIN ZGŁOSZEŃ: Formularz zapisów dostępny będzie od dnia 14.01.2019 od godziny 10:00 do dnia 06.02.2019 do godziny 10:00.

 

UWAGA! liczba miejsc ograniczona (110 miejsc) - decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Organizacja egzaminu:

Na egzamin należy zgłosić się na 20 minut przed rozpoczęciem do Centrum Innowacyjnych Technik Kształcenia ul. Parkowa 2. Każdy uczestnik powinien posiadać legitymację studencką lub dowód osobisty.

Test składa się z 200 pytań (5 możliwości do wyboru, tylko jedna odpowiedź prawidłowa, odpowiedź można zmieniać wielokrotnie). Test trwa 4 godziny i odbywa się w Sali egzaminacyjnej na stanowisku komputerowym przypisanym do danego uczestnika. Do uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu konieczne jest zdobycie co najmniej 56% maksymalnej liczby punktów z testu.

Po zakończeniu testu uczestnik widzi wyniki szczegółowe (które zawierają ilość pytań wyświetlonych, ilość udzielonych odpowiedzi oraz wszystkie pytania wraz z prawidłowymi odpowiedziami).

Maksymalny czas przeglądania pytań po zakończonym teście wynosi 60 minut.

_________________________________________________________________________________________

Informacja dla Absolwentów rocznika 2019

Terminarz:

  1. DO 30.04.2019 :

- dostarczenie 4 zdjęć ( w stroju odpowiednim do okoliczności) w formacie 4,5 x 6,5 cm w podpisanej kopercie (imię, nazwisko, nr albumu)

- opłacenie i dostarczenie dowodu wpłaty za dyplom na subkonto- 60 zł

  1. DO 28.06.2019 :

- wypełnienie w systemie WISUS danych do suplementu

ASIA->Suplementy->Szczegóły-> Dodaj dane do suplementu

Edytowanie danych będzie możliwe do momentu, gdy klikną Państwo przycisk na górze strony „Zatwierdź dane”.

PO TYM TERMINIE NIE BĘDZIE MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIENIA DANYCH W SUPLEMENCIE

  1. Obowiązkowe dokumenty potrzebne do wydania Dyplomu Lekarza należy składać po zakończeniu ostatniego dnia zajęć (28.06.2019) w Dziekanacie Wydziału I ul. Fredry 10 pok. Nr 024:

- Dziennik Praktyk Praktyczne Nauczanie Kliniczne  (100 % zaliczonych umiejętności)

- karta okresowych osiągnięć

- Książeczka praktyk wakacyjnych (100 % zaliczonych umiejętności)

- Kserokopie wszystkich wpisanych do suplementu osiągnięć

  1. Zaświadczenie o ukończeniu studiów wraz ze średnią z ocen oraz 2 odpisy dyplomu zostaną wydane (zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 20 lipca 2018 r.) w ciągu 30 dni od ukończenia studiów.

___________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy listę osób, które otrzymają dostęp do bazy pytań przygotowujących do egzaminu USMLE.

LISTA

__________________________________________________________________________________

Drodzy Studenci,

 

Uprzejmie informujemy, że oferowane przez Uczelnię ubezpieczenie OC jest  dobrowolnym ubezpieczeniem, które nie ma obligatoryjnego charakteru i decyzja o jego zakupie, a także potencjalny wybór firmy ubezpieczeniowej należy jedynie do studentów.

Choć ubezpieczenie to nie jest obowiązkowe w sensie prawnym, może być wymagane w związku z realizacją praktyk zawodowych w podmiotach leczniczych (szpitale, przychodnie, gabinety stomatologiczne). Stąd też pierwotny komunikat mógł sugerować obowiązkowy charakter ubezpieczenia oferowanego przez firmę obsługującą UMP.

Należy jednak zaznaczyć, że porozumienia Uczelni z instytucjami przyjmującymi studentów na praktyki, zawierają zapis o zobowiązaniu Uczelni do poinformowania studentów o konieczności posiadania ubezpieczenia OC.

Uczelnia nie dokonuje jednak weryfikacji, czy student ubezpieczenie OC posiada.

Ubezpieczenie OC chroni studentów głównie w zakresie odpowiedzialności za zniszczone przypadkowo mienie (np. uszkodzony sprzęt medyczny podczas praktyk). Dlatego jest ono rekomendowane, również z uwagi na szerszy zakres niż szkody rzeczowe wyrządzone w trakcie praktyk. Natomiast potencjalne szkody wyrządzone pacjentom, objęte są ochroną ubezpieczeniową podmiotów leczniczych.

 

Prof. dr hab. Andrzej Tykarski

REKTOR

_____________________________________________________________________________________________________

Studenci VI roku !

LISTY SPECJALNOŚCI WYBRANEJ

_____________________________________________________________________________________________________

UBEZPIECZENIE OC

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Porozumieniami dotyczącymi realizacji praktyk zawodowych i wakacyjnych zawieranymi przez Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego z jednostkami zewnętrznymi, studenci są zobowiązani są do posiadania obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialność cywilnej (OC) zawieranego indywidualnie lub za pośrednictwem uczelni. W celu zapewnienia sprawnej realizacji praktyki zaleca się zawieranie ubezpieczenia OC studenta kierunków medycznych w ramach portalu polisa.med.pl. Studenci mają możliwość indywidualnego zawarcia ubezpieczenia logując się na stronie https://polisa.med.pl/ump  lub za pośrednictwem właściwego dziekanatu.

Zakres przedmiotowego ubezpieczenia jest szerszy niż szkody rzeczowe wyrządzone podczas praktyk studenckich i swoim zakresem obejmuje cały świat.

Ubezpieczenie swoim zakresem obejmuje m.in.

- szkody wyrządzone podczas odbywania praktyk studenckich

- szkody w mieniu szpitala/przychodni wyrządzone przez studenta, o ile będą one następstwem czynności medycznych

- szkody wynikłe z czynności udzielania pierwszej pomocy

- szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa

- szkody wyrządzone osobom bliskim przy wykonywaniu zawodu niezależnie czy była to pomoc nagła czy standardowa oraz niezależnie od tego czy pomoc mogła być udzielona

 przez kogoś innego w sytuacji nagłej

- szkody w związku z realizacją zadań obstawy medycznej imprez między innymi organizowanych przez Uczelnie lub Samorząd Studentów, koła studenckie

- szkody wyrządzone podczas wolontariatu

- szkody wynikłe z przeniesienia wirusa HIV i pozostałych chorób zakaźnych

- zadośćuczynienia, do których zobowiązany będzie Ubezpieczony w następstwie naruszenia praw pacjenta (rozumianych zgodnie z Ustawą z 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta) z sublimitem 50 000 zł

- szkody wyrządzone w związku z używaniem urządzeń rentegowskich lub laserowych albo materiałów izotopowych lub radioaktywnych, jeśli powstały w następstwie udzielania

 świadczeń zdrowotnych niezgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami z sublimitem w wysokości sumy gwarancyjnej jednak nie wyższym niż 200 000 zł

 

Koszt ubezpieczenia w zależności od sumy ubezpieczenia przedstawia się następująco:

1.Składka roczna: 25 zł

Suma Ubezpieczenia: 50 000 zł

2.Składka roczna: 40 zł

Suma Ubezpieczenia: 100 000 zł

3.Składka roczna: 60 zł

Suma Ubezpieczenia: 200 000 zł

 

 

POMOC MATERIALNA- POWIAT WŁOSZCZOWSKI

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż Zarząd Powiatu Włoszczowskiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy materialnej studentom kształcącym się na kierunku lekarskim. Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj

 

 

KODEKS ETYKI STUDENTA UMP

Szanowni Państwo,

przedstawiamy Państwu Kodeks Etyki Studenta UMP uchwalony przez Radę Uczelnianą Samorządu Studenckiego UMP.

Kodekt Etyki Studenta UMP

 

INFORMACJA DLA STUDENTÓW VI ROKU KIERUNKU LEKARSKIEGO

Szanowni Państwo,

Zbliża się czas ukończenia Państwa edukacji na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz wydawania zaświadczenia o średniej a także odpisu dyplomu, które są niezbędne do zapisania się na Lekarski Egzamin Końcowy oraz do odbycia stażu.

Aby odebrać kartę obiegową oraz zaświadczenie o średniej należy złożyć w Dziekanacie:

- kartę okresowych osiągnięć za VI rok

- Książeczkę Praktyk Wakacyjnych

- Dziennik Umiejętności Praktycznych

Jeżeli posiadacie Państwo dodatkowe osiągniecia uzyskane po 30 stycznia uprzejmie proszę również w tym czasie o złożenie odpowiednich dokumentów oraz o przesłanie drogą elektroniczną na adres aflorkowska@ump.edu.pl uzupełniającej ankiety do suplementu.

Kartę obiegową z niezbędnymi podpisami należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego I. Dopiero w tym momencie możemy wydać Państwu odpis dyplomu.

Suplementy do dyplomu będą wydawane we wrześniu 2018 roku. W momencie odbioru suplementu macie Państwo możliwość złożenia wniosku o odpis dyplomu w języku obcym. Do wniosku należy dołączyć dwa zdjęcia (takie same jak na dyplomie w języku polskim) oraz potwierdzenie opłaty.

Z poważaniem,

/-/Prof. dr hab. Ewa Wender- Ożegowska

Dziekan Wydziału Lekarskiego I

_________________________________________________________________________________________________

Specjalność wybrana - Studenci V roku

Uprzejmie informuję, że w trakcie studiów na 6 roku w roku akademickim 2018/2019 będziecie mieli Państwo możliwość odbycia 180 godzin ćwiczeń w ramach specjalności wybranej zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunku studiów: lekarskiego.

W związku z powyższym proszę o zapoznanie się z listą dostępnych wg powyższego rozporządzenia specjalności i wybranie trzech dziedzin – kolejność, którą Państwo podacie będzie świadczyła
o Państwa preferencjach. W trakcie 6 roku realizować będziecie Państwo jedną z wybranych specjalności.


Studenci, którzy zadeklarują się  w „specjalności wybranej” chęć uczestniczenia w zajęciach z: CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, PEDIATRII, CHIRURGII lub GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWA  mogą sprecyzować podspecjalność na jaką chcieliby uczęszczać, ale nie ma gwarancji, że będziecie Państwo wszyscy mogli być do wybranej podspecjalizacji przydzieleni.

W tym celu należy zgłosić się osobiście w dziekanacie Wydziału do pani Agnieszki Kubiak  pok. nr 024 i złożyć stosowną deklarację lub przesłać mailowo z osobistego uczelnianego adresu
w nieprzekraczalnym terminie 13.04.2018 roku.

 

DEKLARACJA

LISTA SPECJALNOŚCI WYBRANEJ

Proszę o przemyślane dokonanie wyboru specjalności. Deklaracje mają na celu oszacowanie Państwa preferencji i próbę przygotowania stosowanej liczby miejsc w klinikach. Złożenie deklaracji nie jest jeszcze równoznaczne z zapisaniem się na daną specjalność. O trybie zapisów poinformujemy Państwa w terminie późniejszym.

Z poważaniem

/-/ Prof. dr hab. Ewa Wender-Ożegowska
Dziekan Wydziału Lekarskiego I

_______________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w Projekcie „Medi+: Centrum Doskonalenia Kompetencji Uniwersytetu im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu” studentów dwóch ostatnich lat kierunku lekarskiego.

Projekt zakłada organizację bezpłatnych szkoleń, certyfikowanych warsztatów, zadań praktycznych w formie projektowej oraz wizyt studyjnych w renomowanych ośrodkach krajowych oraz zagranicznych. Ich celem jest przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy poprzez nabycie unikatowej wiedzy i umiejętności oraz zdobycie doświadczenia zawodowego, poznanie branży oraz możliwości budowania kariery zawodowej.

Uczestnicy Projektu odbędą szkolenia: Komunikowanie transkulturowe, Transkulturowa opieka medyczna, Prowadzenie działalności gospodarczej na rynku usług medycznych, Choroby jamy ustnej jako czynnik modyfikujący postępowanie profilaktyczne i lecznicze w realizacji procedur medycznych oraz skorzystają z warsztatów umiejętności analitycznych. Ponadto dla studentów Wydziału Lekarskiego I przygotowano certyfikowany kurs Administratora Bezpieczeństwa Informacji w placówkach medycznych.

 

więcej informacji na stonie:

MEDI+ Centrum Doskonalenia Kompetencji Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu FB 

https://m.facebook.com/mediplusump/

 

_________________________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy Państwa na wykłady otwarte oraz seminaria profesora Gernota Desoye, światowej sławy eksperta w dziedzinie biologii rozrodu.
Wykłady odbędą się 19-20.02.2018 w Centrum Kongresowo- Dydaktycznym przy ul. Przybyszewskiego 37a. Zapisy prosimy kierować na adres mailowy: klinrozrod@gpsk.ump.edu.pl

Dziekan Wydziału Lekarskiego I rekomenduje studentom udział w wykładach i seminariach prowadzonych przez prof. Gernota Desoye, jako uzupełnienie zajęć z ginekologii i położnictwa i informuje, że tematyka wykładów z dnia 20.02.2018 również będzie wchodziła w zakres zagadnień wymaganych z ginekologii i położnictwa.

Prof. Gernot Desoye jest biochemikiem związanym z jednostką kliniczną (Perinatal Research Laboratory, Klinika Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego w Grazu), co wyraża jego szczególne zainteresowanie w integracji nauk klinicznych i podstawowych. Głównym obszarem zainteresowań prof. Desoye jest zrozumienie roli łożyska w ochronie płodu przed niekorzystnym środowiskiem wewnątrzmacicznym charakterystycznym dla chorób matczynych, które indukuje stan zapalny prowadzący do cukrzycy i otyłości. W swoich badaniach z ostatnich lat zajmuje się metabolizmem łożyska, transportem przezłożyskowym oraz prozapalnymi właściwościami lipoprotein, jak również wpływem insuliny i IGF-2 na komórki śródbłonka i trofoblastu.

Prof. Desoye opracował również nowatorskie protokoły umożliwiające izolację komórek śródbłonka z żylnych i tętniczych mikronaczyń łożyska.

Obecne jego zespół pracuje nad kaskadą zjawisk zapalnych prowadzących do hiperwaskularyzacji łożyska i przyspieszonego wzrastania łożyska i płodu w ciąży powikłanej matczyną otyłością i/lub cukrzycą.

_____________________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Lekarski Egzamin Uniwersytecki odbędzie się 10. lutego o godz. 12.30 w Centrum Innowacyjnych Technik Kształcenia przy ul. Parkowej 2.

Zapisy na egzamin dostępne będą od 19. stycznia od godziny 14.00 do 7. lutego do godziny 10.00. Studenci VI roku kierunku lekarskiego WL1 zapisy mają dostępne w systemie sOLAT, w kursie przeznaczonym dla nich. Absolwenci natomiast zapisują się poprzez zewnętrzną  platformę https://olat.ump.edu.pl, po wejściu na platformę jako gość, będą dostępne zapisy w kursie "Lekarski Egzamin Uniwersytecki luty 2018 rejestracja". Po wejściu w niego będzie można wypełnić formularz zgłoszeniowy.

_____________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA DLA STUDENTÓW NIESTACJONARNYCH

 

Szanowni Państwo,

Zgodnie z umową, zawartą pomiędzy Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego a Państwem, którą podpisaliście Państwo wraz z rozpoczęciem I roku studiów, są Państwo zobligowani do uiszczania opłat za studia niestacjonarne zgodnie z umową lub złożoną przez Państwa deklaracją. Uprzejmie proszę o dokonanie opłat zgodnie z terminami zawartymi w umowie lub deklaracji. Jednocześnie uprzejmie proszę o sprawdzenie swojego subkonta i niezwłoczne uregulowanie wszystkich zaległości.

Przypominam, że warunkiem otrzymania dyplomu po zakończeniu nauki w Uniwersytecie jest rozliczenie się z  Uniwersytetem z wszelkich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy i faktu studiowania w Uniwersytecie.

_____________________________________________________________________________________________________

Szanowni Studenci,

przypominamy o konieczności wykonania badań lekarskich, na które byli Państwo skierowani w listopadzie 2017 roku przez Dziekanat Wydziału Lekarskiego I. Uprzejmie informujemy, że studenci bez ważnego zaświadczenia lekarskiego nie będą wpuszczeni na zajęcia dydaktyczne. Proszę potraktować tą sprawę jako PILNĄ.

_____________________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

w imieniu Prezesa Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran dr hab. Macieja Sopaty oraz Zarządu PTLR serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w Konferencji Leczenia Ran. Udział w Konferencji jest nieodpłatny!

Szczegóły:tutaj

_____________________________________________________________________________________________________

Informacja dla studentów IV roku:

Nastąpiła aktualizacja planu. Proszę zapoznać się z planem zamieszczonym na stronie.

_____________________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że szczegółowe wyniki z Testu formatującego dla Studentów VI roku kierunku Lekarskiego, Wydziału Lekarskiego 1, będą dostępne od dnia 29.11.2017 (środa) od godziny 17:00 na platformie SOLAT.

Po zalogowaniu się do systemu WISUS i przejściu na platformę SOLAT, należy uruchomić kurs "Lekarski - VI rok - Wydział Lekarski 1 - 2017/2018" i następnie wybrać "Test formatujący" z listy po lewej stronie.

W tym miejscu, indywidualnie dla każdego Studenta, dostępne są do pobrania wyniki szczegółowe, jako plik pdf lub archiwum zip.

_____________________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w poniedziałek mija termin opłacenia ubezpieczenia NNW oraz aktywowania ubezpieczenia w systemie ASIA. Potwierdzenie opłaty ubezpieczenia należy przedłożyć w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego I najpóźniej do 30.10.2017 roku.

_____________________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo

W związku z reformą studiów na VI roku w roku ak. 2017/2018 i wprowadzeniem Dziennika Praktyk Praktycznego Nauczania Klinicznego uprzejmie informuję o konieczności potwierdzenia wszystkich nabytych umiejętności przed zakończeniem studiów.

Dziekan Wydziału Lekarskiego I

/-/Prof. dr hab. Ewa Wender-Ożegowska

 

Deklaracja płatności

Bardzo prosimy studentów studiów niestacjonarnych o niezwłoczne przybycie do Dziekanatu Wydziału Lekarskiego I w celu złożenia deklaracji płatności

 

Ankiety przedmiotowe

Szanowni Państwo przypominamy o możliwości wypełnienia ankiet przedmiotowych za rok akademicki 2016/2017. Są dostępne w systemie WISUS. Termin upływa 30.09.2017. Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiet.

ZAPROSZENIE

PLAKAT

 

 

Informacja dotycząca Ubezpieczenia NNW

Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, iż istnieje możliwość wykupienia Ubezpiecznia NNW (ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków) na rok akademicki 2017/2018. Szczegóły dotyczące ubezpiecznia dostępne będą w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego I od 25.09.2017. Instrukcję aktywowania naliczenia przedstawiamy TUTAJ

___________________________________________________________________________
Zmiana terminu testu formatującego!!!

Szanowni Państwo,

Starosta Roku, Starości Grup, studenci V roku kierunku lekarskiego,

 W związku z Państwa prośbą i pisemnym potwierdzeniu od Starosty Roku -  następuje zmiana terminu testu formatującego z 30 września 2017 na 6 październik 2017 rok. Test formatujący odbędzie się w Centrum Innowacyjnych Technik Kształcenia na salach egzaminacyjnych przy ul. Parkowej 2.

I tura – 14:00-17:20 , II tura - 17:20-20:40

Jest to jedyny  dostępny termin dla całego roku.

Osoby już zapisane na termin 30 września 2017 będą automatycznie przepisane na termin 6.10.2017r.

 Dziekan Wydziału Lekarskiego I

/-/Prof. dr hab. Ewa Wender Ożegowska


_____________________________________________________________________________________
Uwaga Studenci VI roku,

Listy specjalności wybranej dla studentów VI r.

____________________________________________________________________________________

Szanowni Studenci,

Informujemy,  że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza możliwość składania wniosków o przyznanie studentom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018.

Zasady przyznawania stypendiów Ministra regulowane są na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom.

Z uwagi na krótki termin narzucony przez MNiSW, proszę wypełnione wnioski wraz z załącznikami składać w Dziekanacie Wydziału pok. nr 19 w nieprzekraczalnym terminie do 10 września 2017r.

Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

_____________________________________________________________________________________

Szanowni Studenci,

Proszę o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.
Ulotka z NFZ do pobrania tutaj
_____________________________________________________________________________________

Drugi Lekarski Egzamin Uniwersytecki

Uprzejmie informujemy, że przygotowaliśmy Drugi Lekarski Egzamin Uniwersytecki dla studentów obecnego V roku oraz tegorocznych Absolwentów sprawdzający Państwa wiedzę przed ewentualnym zdawaniem Lekarskiego Egzaminu Państwowego.
Test odbędzie się w dniu 16.09.2017 o godzinie 9:00 i trwa 4 godziny (9:00-13:00) w Centrum Innowacyjnych Technik Kształcenia ul. Parkowa 2 Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.
Zgłoszenia uczestnictwa:
STUDENCI V ROKUWISUS – systemy - sOlat – Lekarski V rok Wydział Lekarski I 2016/2017 – Zapisy na egzaminy – Lekarski Egzamin Uniwersytecki
ABSOLWENCI/STAŻYŚCIolat.ump.edu.pl – dostęp jako gość – Lekarski Egzamin Uniwersytecki 2016/2017 wrzesień– rejestracja

Stażyści oraz absolwenci w celu zarejestrowania się zobligowani są do wypełnienia formularza zgłoszeniowego. Potwierdzenie rejestracji na egzamin nastąpi w ciągu 2 dni roboczych poprzez podany w formularzu e-mail uczestnika.

TERMIN ZGŁOSZEŃ: Formularz zapisów dostępny będzie od dnia 14.06.2017 od godziny 14:00 do dnia 12.09.2017 do godziny 10:00.
UWAGA! liczba miejsc ograniczona (140 miejsc) - decyduje kolejność zgłoszeń.

Organizacja egzaminu:

Na egzamin należy zgłosić się na 20 minut przed rozpoczęciem do Centrum Innowacyjnych Technik Kształcenia ul. Parkowa 2. Każdy uczestnik powinien posiadać legitymację studencką lub dowód osobisty.

Test składa się z 200 pytań (5 możliwości do wyboru, tylko jedna odpowiedź prawidłowa, odpowiedź można zmieniać wielokrotnie). Test trwa 4 godziny i odbywa się w Sali egzaminacyjnej na stanowisku komputerowym przypisanym do danego uczestnika. Do uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu konieczne jest zdobycie co najmniej 56% maksymalnej liczby punktów z testu.Po zakończeniu testu uczestnik widzi wyniki szczegółowe (które zawierają ilość pytań wyświetlonych, ilość udzielonych odpowiedzi oraz wszystkie pytania wraz z prawidłowymi odpowiedziami).Maksymalny czas przeglądania pytań po zakończonym teście wynosi 60 minut.
____________________________________________________________________________________________

Szanowni Studenci,
uprzejmie informuję, że od 1 paździenika 2017 r. zgodnie z Uchwała Senatu nr 63/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. będzie obowiązywał nowy Regulamin studiów.
Zachęcam do zapoznania się z terścią, którą znajdziecie Państwo w zakładce Warto wiedzieć ... lub tutaj
 ______________________________________________________________________________________________


Zapisy na test formatujący dla obecnych studentów 5 roku.

Zapisy na test formatujący (który odbędzie się 30.09.2017 roku) będą odbywały się  na platformie sOlat (dostęp przez WISUS) i zostaną uruchomione w dniu 05.06.2017 o godzinie 10:00, zamknięcie zapisów nastąpi dnia 18.09.2017 o godzinie 10:00.

Test formatujący odbędzie się w Centrum Innowacyjnych Technik Kształcenia na salach egzaminacyjnych przy ul. Parkowej 2.
I tura - 9:00-12:20
II tura - 12:20-15:40

Student ma obowiązek stawienia się na egzamin co najmniej 20 minut przed jego rozpoczęciem.
Odpowiednio I tura - najpóźniej o 8:40; II tura - najpóźniej o 12:00.

Lista osób zapisanych na wybraną turę zostanie opublikowana do dnia 27.09.2017.

W przypadku osób, które ze względu na zdarzenia losowe (np. leczenie szpitalne) nie będą mogły się stawić na teście w dniu 30.09.2017, będą zobligowane do napisania testu w dniu 06.10.2017 o godzinie 14:00 w sali egzaminacyjnej przy Parkowej 2

UWAGA: Uzyskanie z całego testu "formatującego" 75% poprawnych odpowiedzi i z pytań z danego przedmiotu 80% poprawnych odpowiedzi powoduje dodanie 3 punktów do końcowego wyniku egzaminu teoretycznego na VI roku  z danego przedmiotu.

Dziekan Wydziału Lekarskiego I
/-/Prof. dr hab. Ewa Wender Ożegowska

________________________________________________________________________________________________________
Ważna informacja dla osób zakwalifikowanych do Programu Erasmus+

Procedura nr 6 - Warunki uzyskiwania zaliczeń przez studentów zakwalifikowanych do Programu Erasmus+

_________________________________________________________________________________________________________

Zmiana terminu rejestracji na LEK (data publikacji: 26.04.2017)

Szanowni Państwo Studenci VI roku kierunku lekarskiego WL I

Uprzejmie informuje, że na skrzynki mailowe starostów grup zostało rozesłane pismo  z MZ kierowane do Rektorów Uczelni Medycznych w sprawie wprowadzenia nowych przepisów dotyczących Lekarskiego Egzaminu Końcowego z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z jego treścią.

Zmienia się termin rejestracji umożliwiający aplikowanie do LEK w sesji jesiennej .

Zaświadczenie o ukończeniu studiów w Izbie Lekarskiej należy złożyć przed 30 czerwca 2017 roku.

W związku z powyższym proszę o mobilizację w zdawaniu egzaminów w najwcześniejszych możliwych dla Państwa terminach  oraz szybkie rozliczenie się z dziekanatem w celu otrzymania odpowiedniego zaświadczenia do Izby Lekarskiej.

Zgodnie z pismem Ministerstwa rejestracji należy dokonać przed 30 czerwca 2017.

Dziekan WL I
prof. dr hab. Ewa Wender - Ożegowska

_________________________________________________________________________________________________________

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Rozmiar w Umyśle” (data publikacji: 11.04.2017)

Informujemy, że 13 maja 2017 roku, w Collegium Maius  UAM (ul. Fredry 10, Poznań) odbędzie się III Ogólnopolską Konferencję Naukową ,,Rozmiar w Umyśle”
Tematyka obejmuje obszary cielesności, obrazu ciała i zaburzeń odżywiania. Organizatorem jest Koło Naukowe Zaburzeń Odżywiania działające przy Instytucie Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Zgłoszenia czynne przyjmujemy do 14 kwietnia 2017, a zgłoszenia bierne do 20 kwietnia 2017.Udział zarówno czynny jak i bierny jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje będą dostępne na stronie Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Rozmiar w Umyśle" oraz przez e-mail:knzo.uam@gmail.com.

Zapraszamy również na stronę koła Koło Naukowe Zaburzeń Odżywiania UAM

Z poważaniem
Malwina Fituch
Koło Naukowe Zaburzeń Odżywiania UAM

 __________________________________________________________________________

Dzień Rektorski (data publikacji: 31.03.2017)

Informujemy, że zgodnie z Zarządzenie Rektora nr 38/2017 dzień 2 maja 2017 roku ustala się Dniem Rektorskim.

___________________________________________________________________________________________

Stypendium dla studentów (data publikacji: 31.03.2017)

Inicjatywa zapewniająca przejrzystość w finansowaniu studentów- fundacja non-profit stworzyła program stypendialny dla studentów, którzy efektywnie studiują, pomimo małego budżetu. Program skierowany jest do wszystkich studentów – dobre stopnie nie są warunkiem wstępnym.
Każde stypendium składa się z 12-miesięcznego wsparcia w wysokości 300 € na miesiąc.. Więcej informacji na temat stypendium mogą Państwo znaleźć pod adresem https://www.mojekupony.pl/stypendium

_____________________________________________________________________________________________

Drodzy Studenci! (data publikacji: 28.03.2017)

Zapraszamy do wypełnienia ankiety, znajdującej się na https://bos2017.ankietka.pl/ 

Jest ona głównym elementem projektu, którego celem jest rozpoznanie opinii studentów na temat satysfakcji z uczelni oraz wyboru studiów. Organizatorem badania jest Studenckie Koło Naukowe Młodych Statystyków i Demografów UEP. Ankieta jest anonimowa, a wypełnienie kwestionariusza nie powinno zająć więcej niż 10 minut. Badanie jest skierowane do studentów stacjonarnych uczelni publicznych w Poznaniu. Patronat nad projektem sprawuje Rektor UEP, natomiast patronat honorowy Prezydent Miasta Poznania.

Wyniki badania zostaną ogłoszone podczas specjalnej konferencji, która odbędzie się 12 maja w Uniwersytecie Ekonomicznym.
Więcej szczegółów na temat projektu można uzyskać u koordynatora badania, dr. Krzysztofa Szwarca z Uniwersytetu Ekonomicznego (k.szwarc@ue.poznan.pl)

 ________________________________________________________________________________________________________________________________

Laur Medyczny im. Doktora Wacława Mayzla (data publikacji: 28.03.2017)

Informujemy, ze Wydział Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk w roku 2017 przewiduje przyznanie honorowych wyróżnień dla studentów pracujących naukowo pn. „Laur Medyczny im. Doktora Wacława Mayzla” ustanowiony w 1999 r. Na jesiennym Zebraniu Plenarnym Wydziału zostaną rozpatrzone wnioski zgłoszonych kandydatur do Lauru.

Wnioski o przyznanie wyróżnienia dla studentów, do których należy dołączyć pełny tekst pracy wraz z opinią wnioskodawcy mogą zgłaszać do Wydziału Nauk Medycznych PAN:

- rektorzy szkół wyższych,
- członkowie Wydziału nauk Medycznych PAN,
- Komitety naukowe współpracujące z Wydziałem,
- dyrektorzy instytutów naukowych związanych z Wydziałem.

Wszystkie wnioski będą opiniowane przez Komisję Nagród Wydziału Nauk Medycznych PAN, a następnie poddane głosowaniu na Zebraniu Plenarnym Wydziału.

Termin nadsyłania wniosków do Wydziału upływa z dniem 31 maja 2017r.

 Regulamin dostępny tutaj

Wniosek dostępny tutaj

__________________________________________________________________________________________

Drodzy Studenci WLI, (data publikacji: 23.03.2017)

wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom stworzyliśmy grupę zamkniętą: https://www.facebook.com/groups/wl1ump/

Zapraszamy do czytania informacji tam zamieszczanych.

Prof. dr hab. Ewa Wender -Ożegowska
Dziekan WLI

_____________________________________________________________________________________

Program „Aktywny samorząd” (data publikacji: 09.03.2017)

Uprzejmie informujemy, że w roku akademickim 2016/2017 możliwe jest uzyskanie ze środków państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dofinansowania do kosztów nauki przez niepełnosprawne osoby uczące się w szkołach wyższych.

Szczegóły: http://www.pfron.org.pl/pl/studenci/3674,Aktywny-samorzad-dla-studentow-w-2017-roku.html

______________________________________________________________________________________

Wykłady prof. dr hab. Marii Siemionow

W dniu 26 kwietnia 2017 roku w godzinach 9:30-11:30 w Sali Zeylanda w Szpitalu Klinicznym im. Heliodora Święcickiego UMP odbędą się dla studentów dwa wykłady prof. dr hab. Marii Siemionow (Director of Microsurgery Research University of Illinois at Chicago):

  1. Cellular therapies in face transplantation
  2. Peripheral nerve compression syndromes

________________________________________________

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na konferencję Młodzież w Świecie Nauki, III Spotkanie Młodzieży Licealnej i Studentów, która odbędzie się 27 kwietnia 2017 roku, w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Konferencja jest kolejnym spotkaniem przyszłych i obecnych studentów oraz młodych naukowców zainteresowanych ogólnie pojętymi naukami medycznymi. Program konferencji obejmuje wykłady zaproszonych gości, sesję ustną i posterową, zarówno w języku polskim, jak i angielskim oraz konkurs wiedzy na temat UMP przeznaczony dla licealistów.

Szczegóły dostępne są na stronie internetowej konferencji: www.mwsn.ump.edu.pl

Życzymy wszystkim uczestnikom wielu niezapomnianych wrażeń oraz udanych wystąpień i licznych dyskusji.

______________________________________________________________________________________

Dyskusyjny Klub Dziekański - 01.02.2017

Zapraszamy na pierwsze posiedzenie Dyskusyjnego Klubu Dziekańskiego, które odbędzie się 8 lutego 2016 roku około godz. 12:45 (bezpośrednio po zakończeniu Rady Wydziału Lekarskiego I) w Sali A Centrum Kongresowo-Dydaktycznego przy ul. Przybyszewskiego 37 w Poznaniu.

Podczas tego spotkania prezentowane będą trzy najlepsze prace opublikowane przez pracowników naukowych naszego Wydziału w roku 2016.

_______________________________________________________________________________________

VIII Edycja Konferencji „ZDROWE KOŚCI” -25.01.2017

W dniach 3-4 marca 2017 roku w hotelu Andersia odbędzie się VIII Edycja Konferencji „ZDROWE KOŚCI”. Patronat nad konferencją objęła Sekcja Chorób Metabolicznych Kości i Osteoporozy Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Oddział Reumatologii i Osteoporozy Szpitala im. Józefa Strusia.

Istotnym elementem w programie jest sesja studencka, którą przygotowuje Studenckie Koło Naukowe Reumatologii, Chorób Metabolicznych Kości i Tkanki Łącznej działające przy Klinice Reumatologii i Rehabilitacji UMP.

Szczegóły: www.termedia.pl

 ____________________________________________________________________________________________________

Lekarski Egzamin Uniwersytecki


Studenci VI roku,
Absolwenci 2016,

Uprzejmie informujemy, że przygotowaliśmy Lekarski Egzamin Uniwersytecki dla studentów VI roku oraz ubiegłorocznych Absolwentów sprawdzający Państwa wiedzę przed ewentualnym zdawaniem Lekarskiego Egzaminu Państwowego.

Test odbędzie się w dniu 18.02.2017 o godzinie 9:00 i trwa 4 godziny (9:00-13:00) w Centrum Innowacyjnych Technik Kształcenia ul. Parkowa 2 Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

 Zgłoszenia uczestnictwa:

Stażyści oraz absolwenci w celu zarejestrowania się zobligowani są do wypełnienia formularza zgłoszeniowego. Potwierdzenie rejestracji na egzamin nastąpi w ciągu 2 dni roboczych poprzez podany w formularzu e-mail uczestnika.

TERMIN ZGŁOSZEŃ: Formularz zapisów dostępny będzie od dnia 24.01.2017 od godziny 10:00 do dnia 15.02.2017 do godziny 10:00.

 UWAGA! liczba miejsc ograniczona (140 miejsc) - decyduje kolejność zgłoszeń.

 Organizacja egzaminu:

Na egzamin należy zgłosić się na 20 minut przed rozpoczęciem do Centrum Innowacyjnych Technik Kształcenia ul. Parkowa 2. Każdy uczestnik powinien posiadać legitymację studencką lub dowód osobisty.

Test składa się z 200 pytań (5 możliwości do wyboru, tylko jedna odpowiedź prawidłowa, odpowiedź można zmieniać wielokrotnie). Test trwa 4 godziny i odbywa się w Sali egzaminacyjnej na stanowisku komputerowym przypisanym do danego uczestnika. Do uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu konieczne jest zdobycie co najmniej 56% maksymalnej liczby punktów z testu.

Po zakończeniu testu uczestnik widzi wyniki szczegółowe (które zawierają ilość pytań wyświetlonych, ilość udzielonych odpowiedzi oraz wszystkie pytania wraz z prawidłowymi odpowiedziami).

Maksymalny czas przeglądania pytań po zakończonym teście wynosi 60 minut.

Dziekan Wydziału Lekarskiego I
/-/ Prof. dr hab. Ewa Wender-Ożegowska

_____________________________________________________________________________________________________________

Specjalność wybrana - podspecjalizacje - Studenci V roku studiów,

Uprzejmie informuję studentów, którzy zadeklarowali w „specjalności wybranej” chęć uczestniczenia w zajęciach z: CHORÓB WEWNĘTRZNYCH , PEDIATRII, CHIRURGII lub GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWA, że w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2017 roku mogą sprecyzować podspecjalność na jaką chcieliby uczęszczać. W związku z powyższym uprzejmie proszę o przesłanie na adres mailowy: agasz@ump.edu.pl powyższej informacji wybierając trzy dziedziny w następujący sposób:

 Wzór:

Załącznik do deklaracji „SPECJALNOŚĆ WYBRANA”-

CHOROBY WEWNĘTRZNE: 1. Kardiologia
                                                2. Nefrologia
                                                3. Diabetologia

                                                                              Podpis studenta

 

W rozpatrywaniu przyznawania miejsc będą brane pod uwagę tylko e-mail nadesłane z poczty uczelnianej  (…..@ump.edu.pl)

 

Dziekan Wydziału Lekarskiego I
Prof. dr hab. Ewa Wender - Ożegowska

_____________________________________________________________________________________________________

Konsultacje psychologiczne

Studencka Poradnia Psychologiczna 2016/2017 - pomoc nieodpłatna dla studentów naszej Uczelni

Miejsce: Uniwersyteckie Centrum Medyczne Sp. z o.o. ul. Przybyszewskiego 39 (przy DS Eskulap)


Rejestracja: tel. 61 854 72 99 w godz. 8:00-15:00

Poniedziałek:   9:00-11:00            dr Katarzyna Warchoł-Biedermann
                           11:00-13:00           dr Bogusław Stelcer

Wtorek:            13:00-15:00           mgr Bartosz Grobelny
                     
Środa:              12:00-14:00            mgr Karolina Kabzińska
                          14:00-17:00            dr hab. Rafał Wójciak

Czwartek:         9:30-11:30             mgr Dominik Czajeczny
                         12:00-14:00              dr Marta Czarnecka-Iwańczuk

 

W pilnych sprawach prosimy o kontakt z prof. dr hab Ewą Mojs - Kieronikiem Zakładu Psychologii Klinicznej (tel. 508-133-881 lub 61 854 72 73)

_____________________________________________________________________________________________________

Specjalność wybrana - Studenci V roku

Uprzejmie informuję, że w trakcie studiów na 6 roku w roku akademickim 2017/2018 będziecie mieli Państwo możliwość odbycia 180 godzin ćwiczeń w ramach specjalności wybranej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunku studiów: lekarskiego.

W związku z powyższym proszę o zapoznanie się z listą dostępnych wg powyższego rozporządzenia specjalności i wybranie trzech dziedzin – kolejność, którą Państwo podacie będzie świadczyła o Państwa preferencjach. W trakcie 6 roku realizować będziecie Państwo jedną z wybranych specjalności.

W tym celu należy zgłosić się osobiście w dziekanacie Wydziału do pani Agnieszki Kubiak  pok. nr 024 i złożyć stosowną deklarację lub przesłać mailowo z osobistego uczelnianego adresu w nieprzekraczalnym terminie do 15 listopada 2016 roku. Deklaracja jest dostępna  na stronie internetowej Wydziału i w Dziekanacie.

deklaracja - tutaj
lista specjalności - tutaj

Proszę o przemyślane dokonanie wyboru specjalności. Deklaracje mają na celu oszacowanie Państwa preferencji i próbę przygotowania stosowanej liczby miejsc w klinikach. Złożenie deklaracji nie jest jeszcze równoznaczne z zapisaniem się na daną specjalność. O trybie zapisów poinformujemy Państwa w terminie późniejszym.

Z poważaniem

Dziekan Wydziału Lekarskiego I
Prof. dr hab. Ewa Wender-Ożegowska

______________________________________________________________________________________________

Uwaga studenci III roku!
Zmiana planu zajęć - wykład z chirurgii urazowej przeniesiony z 5.10.2016 na 6.02.2017.
______________________________________________________________________________________________

Ubezpieczenie od NNW w PZU

W roku akademickim 2016/2017 zgodnie z zawartą umową z PZU S.A, składka na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dla studentów Uniwersytetu Medycznego wynosi 40,00 zł przy sumie ubezpieczenia 25.000 zł. Okres ubezpieczenia od 01.10.2016 do 30.09.2017.
Składkę należy wpłacać na swoje SUBKONTO w nieprzekraczalnym terminie  do 31.10.2016r.
Potwierdzenie dokonania transakcji należy złożyć w dziekanacie lub przesłać pocztą elektroniczną.

Ubezpieczenie od NNW: opłatę w kwocie 40 zł dokonują Państwo na indywidualne subkonto w nieprzekraczalnym terminie do 31.10.2016 r.

 W tytule przelewu obowiązkowo proszę wpisać: IMIĘ I NAZWISKO, WLI, ROK STUDIÓW, OPŁATA OD NNW

Warunkiem niezbędnym do objęcia ubezpieczeniem jest:
- dostarczenie do Dziekanatu WL I kopii dowodu opłaty (osobiście lub mailowo) w terminie do 31.10.2016;
- pisemna zgoda na przystąpienie do ubezpieczenia NNW oraz zapoznanie się z warunkami ubezpieczenia NNW;

____________________________________________________________________________________________

Procedura składnia wniosków i skarg

Od dnia 8 września 2016 r. na Wydziale Lekarskim I obowiązuje załączona procedura: "Zasady składania  wniosków i skarg"

____________________________________________________________________________________________________

Terminy sprawdzianów - Neurologia

Terminy sprawdzianów wejściowych online z neurologii na rok akademicki 2016/2017 dostępne tutaj

_________________________________________________________________________________________

Studenci obcokrajowcy

Studenci obcokrajowcy - przypominamy o obowiązku dostarczenia do Dziekanatu aktualnych kart pobytu i zaświadczeń o pochodzeniu polskim (obowiązuje studentów z krajów UE i USA)

___________________________________________________________________________________________________________________________

Studia niestacjonarne

Wszyscy studenci studiów niestacjonarnych zobligowani są do wypełnienia oświadczenia dotyczącego sposobu opłacania czesnego w roku akademickim 2016/2017, który znajduje się w module ASIA. Deklaracja będzie dostępna od 16 września 2016r.

Zatwierdzony formularz należy wydrukować i dostarczyć do dziekanatu najpóźniej do 19 września 2016 r. (dotyczy studentów od II do VI roku)

Studenci przyjęci na I rok studiów niestacjonarnych wydrukowany formularz dostarczają do Dziekanatu po podpisaniu umów na studia nie później jak do 30 września 2016r.

 W celu wypełnienia formularza należy przejść do modułu ASIA -> Wnioski/Podania -> Kierunek studiów -> Lista otwartych wniosków -> Wniosek o ustalenie liczby rat czesnego w roku akademickim 2016/2017.

Studenci niestacjonarni - przypominamy o obowiązku dostarczania dowodów wpłat 

Informacje o wysokości opłat za studia:

Zarządzenie nr 42 /16 w sprawie wysokości opłat za studia niestacjonarne dla studentów przyjętych na studia w roku akademickim 2016/2017

Zarządzenie nr 64/16 w sprawie odpłatności za jedną godzinę zajęć dydaktycznych przy powtarzaniu określonych zajęć z powodu niezadowolających wyników w nauce w roku akademickim 2016/2017

Zarządzenie nr 72/16 w sprawie wysokości opłat w roku akademickim 2016/2017 i w latach nastepnych dla studentów, którzy rozpoczęli kształcenie w latach 2011/2012-2015/2016
Załącznik do zarządzenia nr 72/16

Zarządzenie nr 74/16 w sprawie  odpłatności za studia oraz studia doktoranckie dla osób nie będących
obywatelami polskimi, przyjętych na studia w roku akademickim 2015/2016 i wcześniej

___________________________________________________________________________

Zasady epidemiologiczne

Zarządzenie nr 112/14 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia "Zasad epidemiologicznych obowiązujących studentów UMP podczas zajęć klinicznych w jednostkach szpitalnych"


 Publikacje Wydawnictwa Naukowego UMP

Uprzejmie informuję, że od grudnia 2014 roku publikacje wydawane przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu są dostępne online. Pierwsze książki można kupić lub wypożyczyć na platformie internetowej „ Ogólnopolski System Dystrybucji Wydawnictw – AZYMUT” sp.z o.o.

www.ibuk.pl

www.bookmaster.pl
www.ravelo.pl

W miarę rozwoju współpracy, zamieszczać będziemy kolejne propozycje wydawnicze.


 Egzamin USMLE

Uprzejmie informujemy o warunkach przystąpienia do egzaminów USMLE zawartych w par. XIV Regulaminu Studentów Studiów Anglojęzycznych:

Aplikacja studenta na egzamin USMLE Step 1 zostanie podpisana przez Dziekana po ukończeniu studenta zajęć ze wszystkich nauk podstawowych przewidzianych programem studiów (co oznacza uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie wszystkich egzaminów) oraz po zdaniu (zgodnie z kryteriami zdawania egzaminu USMLE Step 1) egzaminu NBME Comprehensive Basic Science (CBS), który kończy zajęcia z nauk podstawowych. Data egzaminu CBS jest ustalona w planie po zakończeniu wszystkich zajęć z nauk podstawowych.

Student decydujący się na podejście do egzaminów licencyjnych (np. USMLE Step 1, MCCQE-1) otrzyma wszystkie podpisane, niezbędne dokumenty oraz zgodę Dziekana pod warunkiem uzyskania z egzaminu wyniku na poziomie prognozowanego progu zdania egzaminu USMLE Step 1 na dany rok akademicki. Student ma prawo do dwukrotnego poprawiania wyniku egzaminu CBS. W przypadku nie uzyskania wymaganej punktacji zgoda na podejście do egzaminów licencyjnych zostanie wydana dopiero po uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów.Stypendium Fundowane

Uprzejmie informuję o zawarciu współpracy pomiędzy Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego a Szpitalem Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o. dotyczącym przyznawaniu stypendium fundowanego przez Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o.
O w/w stypendium mogą się ubiegać studenci od trzeciego roku studiów Wydziałów Lekarskich zgodnie z § 2 pkt. 3 Regulaminu przyznawania przez Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o. Stypendiów Fundowanych dla studentów Wydziałów Lekarskich Uniwersytetów Medycznych.

W załączeniu:
1) Regulamin przyznawania przez Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o. Stypendiów Fundowanych dla studentów Wydziałów Lekarskich Uniwersytetów Medycznych - tutaj
2) wzór umowy stypendialnej - tutaj
3) wniosek o przyznanie stypendium fundowanego Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o. - tutajIndywidualny Tok Studiów (ITS)

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Indywidualnego Toku Studiów - formy kształcenia dla uzdolnionych i przodujących w nauce studentów naszego Wydziału. 
Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów do Dziekanatu Wydziału Lekarskiego I do 20.09.br.

Regulamin Indywidualnego Toku Studiów

________________________________________________________________________


Studenci zobowiązani są do odbierania uczelnianej poczty elektronicznej:  s+nr albumu@ump.edu.pl

________________________________________________________________________

Uwaga Studenci!


Uprzejmie informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami stypendia Erasmusa+ nie są wliczane do dochodu na osobę w rodzinie studenta ubiegającego się o stypendium socjalne.Podstawą prawną tej regulacji jest art.179 ust.5 pkt.2 „Prawo o Szkolnictwie Wyższym”.


Praktyki wakacyjne!

Praktykę wakacyjną można odrobić tylko po otrzymaniu skierowania od pełnomocnika ds. praktyk dla danego roku, który również ją zalicza i obowiązku zdobywania praktycznych umiejętności studenta medycyny.

KSIĄŻECZKA PRAKTYK WAKACYJNYCH I PRAKTYCZNYCH UMIEJĘTNOŚCI STUDENTA MEDYCYNY WYDZIAŁU LEKARSKIEGO I, jest niezbędna do zaliczenia poszczególnych lat studiów oraz otrzymania dyplomu i corocznie należy ją składać razem z kartą okresowych osiągnięć studenta w Dziekanacie.REGULAMIN INDYWIDUALNEJ ORGANIZACJI ZAJĘĆ (IOZ)

1. Indywidualna Organizacja Zajęć przeznaczona jest dla studentów szczególnie uzdolnionych, będących członkami sportowej kadry narodowej, samodzielnie wychowujących dziecko, niepełnosprawnych oraz w innych uzasadnionych przypadkach (np. studenci wyjeżdżający na stypendium LLP/ERASMUS).

2. Student zwracający się o Indywidualną Organizację Zajęć powinien przedstawić udokumentowaną prośbę oraz proponowany program odrabiania zajęć w danym roku akademickim - termin oraz nr grupy.

3. Indywidualna Organizacja Zajęć nie powinna wpłynąć na przedłużenie studiów.

4. Inne sprawy związane z Indywidualną Organizacją Zajęć reguluje § 21 Regulaminu Studiów

________________________________________________________________________________________________

Badania lekarskie i ubezpieczenie zdrowotne


Informuję, że wszyscy studenci Wydziału Lekarskiego I zobowiązani są do wykonania obowiązkowych badań lekarskich i na nosicielstwo–dotyczy studentów I, II i V roku studiów oraz studentów, którzy mają przedłużony tok studiów. 
W związku z powyższym studenci, którzy do 15 września br. nie wykonają obowiązkowych badań nie zostaną wpisani na następny rok akademicki. 

Przychodzi student do lekarza ...

Studenci, którzy ukończyli 26 rok życia proszeni są o zgłoszenie się do Dziekanatu Wydziału z dowodem osobistym (nr PESEL, NIP) w celu zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego.


 

Lista oddziałów/Filii Banku Handlowego w Warszawie S.A., w których można realizować bez prowizji wpłaty na rzecz UM w Poznaniu