Dla studentów

Droga Studentko/Drogi Studencie, jesteś zaproszony do udziału w badaniu na temat spożycia alkoholu wśród studentów podczas pandemii Covid-19 oraz uczuć depresji i lęków podczas tego czasu. Celem badania jest ustalenie zależności pomiędzy zmianą w nawykach związanych ze spożywaniem alkoholu i wzrostu odczuwania depresji, lęków, bycia narażonym na zachorowanie na Covid-19 oraz strachu przed Covid-19 wśród studentów. Badanie jest prowadzone przy współudziale psycholog, pani dr Hanny Bogackiej i studentów kierunku lekarskiego w języku angielskim.

Wypełnienie ankiety jest anonimowe, zajmie 5-7 minut i składa się z 5 części. 

 Aby uczestniczyć, musisz być studentem uczelni w Polsce (program polsko lub anglojęzyczny) i mieć ukończony 18 r.ż.

----->   https://forms.gle/4Zo2j39vQv8GP3Au5

 

 

Stypendium - Starostwo powiatowe Włoszczowa

Plakat           Zmiana uchwały

Uchwała        Wzrór wniosku

 

OGŁOSZENIE

O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM

STUDENTOM KSZTAŁCĄCYM SIĘ NA KIERUNKU LEKARSKIM

                                                                      

 1. Zarząd Powiatu Włoszczowskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim.
 2. Stypendium jest przyznawane na okres 4 miesięcy tj. od 1 marca 2021 roku do
  30 czerwca 2021 r. W przypadku studenta V roku studiów, stypendium może być przyznane na okres obejmujący kształcenie na V i VI roku studiów.
 3. Wysokość stypendium wynosi 2 000 złotych miesięcznie. Od tej kwoty dokonuje się potrąceń publicznoprawnych, jeżeli wynikają z przepisów prawa.
 4. Stypendium może być przyznane kandydatowi, który spełnia łącznie następujące warunki:
 1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje zainteresowany student.
 2. Wniosek, na druku określonym w załączniku do ogłoszenia, należy złożyć osobiście
  w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie, przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego we Włoszczowie) lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP, w terminie do dnia 18 lutego 2021 r.
 3. Do wniosku należy dołączyć:
 1. Wnioski o przyznanie stypendium rozpatruje Komisja powołana przez Zarząd Powiatu.
 2. Przy wyborze przez Komisję do rekomendacji pierwszeństwo będą mieć wnioski:
 1. O przyznaniu stypendium decyduje Zarząd Powiatu – po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji – w terminie nie dłuższym niż do dnia 1 marca 2021 r.
 2. Udzielenie stypendium poprzedza podpisanie umowy, określającej w szczególności warunki:
 1. Student jest zobowiązany załączyć do umowy zabezpieczenie w postaci weksla
  in blanco wraz z deklaracją wekslową.

 

Starosta Włoszczowski

/-/ Dariusz Czechowski

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stypendium - Powiat w Lipnie 

Ogłoszenie

Informacje

 

Stypendium w roku akademickim 2020/2021 dla studentów kształcących się na uczelniach medycznych

Informacje