Warto wiedzieć....

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym (20.07.2018) - [pobierz Ustawę]

Organizacja roku akademickiego 2019/2020-Zarządzenie nr 11/19


STATUT UMP


Uchwała 19/2019 - uchwalenie Statutu UMP
Statut UMP

DLA STUDENTÓW

Uchwała 209/2016 - Komisja Dyscyplinarna dla Studentów i Doktorantów
Uchwała 204/2017 - zmiana uchwały 2019/2016
Uchwała 199/2018 - zmiana uchwały 2019/2016

Uchwała 87/2019 - warunki i tryb rekrutacji 2020/2021
Załącznik nr 1 do uchwały 87/2019
Załącznik nr 2 do uchwały 87/2019
Uchwała 206/2019 - zmiana uchwały 87/2019

Nowy Regulamin studiów (obowiązuje od 1.10.2020 r.)
Uchwała 70/2020 - ustalenie Regulaminu studiów


Uchwała nr 24/2016 - zmiana w Regulamienie Wyjazdów Erasmus+
Uchwała 27/2018 - zmina uchwały 24/2016
Załącznik nr 1 do uchwały 27/2018
Załącznik nr 2 do uchwały 27/2018

OPŁATY

Zarządzenie 68/2018 - opłata za powtarzanie zajęć 2018/2019 dla studentów stacjnarnych
Zarządzenie 69/2018 - opłata za powtarzanie zajęć 2018/2019 dla studentów niestacjonarnych

Zarządzenie 25/19 - opłata za powtarzanie zajęć dla studentów stacjonarnych przyjetych w roku akademickim 2019/2020
Zarządzenie 26/19 - opłata za powtarzanie zajęć dla studentów niestacjonarnych przyjętych w roku akademickim 2019/2020

Zarządzenie 24/2019 - w sprawie opłat za studia niestacjonarne w roku akademickim 2019/2020

Zarządzenie 48/19 - w sprawie określenia szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi
edukacyjne, w tym trybu i warunków zwalniania - w całości lub w części - z tych opłat studentów


PROCEDURY WEWNĘTRZNE

Procedura nr 2 -Zasady składania skarg i wniosków
Procedura nr 4 - Zasady podejmowania decyzji
Procedura nr 4 - aktualizacja 13.03.2017
Procedura nr 5 - Zasady przenoszenia osiągnięć
Procedura nr 6 - Warunki uzyskiwania zaliczeń przez studentów zakwalifikowanych do Programu Erasmus+

Procedura nr 12 - Warunki uzyskiwania zaliczeń przez studentów zakwalifikowanych do Programu Erasmus - plik

Instrukacja-Zasady postepowania w sytuacjach niepożądanych i patologicznych

DLA PRACOWNIKÓW

Zarządzenie nr 4/17 Rektora UMP - wysokość wynagrodzenia za prowadzenie zajęć dydaktycznych

Uchwała 181/2016 - Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli Akademickich
Uchwała 50/2013 - kontynuacja zatrudnienia po 70 roku życia
Uchwała 108/2016 - kontynuacja zatrudnienia po 70 roku życia
Uchwała 156/2016 - kontynuacja zatrudnienia po 70 roku życia

Uchwała 113/2016 - dodatkowe zatrudnienie nauczycieli akademickich

Uchwała 114/2016 - problem konkurencji w zakresie działalności dydaktycznej i naukowej

Uchwała 214/2016 - zmiana uchwały 107/2016 w sprawie wysokości pensum
Uchwała 107/2016 - wyskość pensum dydaktycznego 2016/2017


Zarządzenie 85/2016 - Regulamin organizacyjny
Załącznik do zarządzenia 85/2016

Zarządzenie 25/17 - Repozytorium Dzieł Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Uchwała nr 64/2017 w sprawie ustalenia Wytcznych dla Rad Wydziałów UMP w zakresie projektowania i ustalania programów kształcenia studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich

Uchwała nr 122/2017-2018 Rady Wydziału Lekarskiego I w sprawie zatwierdzenia liczby prac magisterskich i licencjackich w jednym roku akademickim prowadzonych przez jednego promotora

KODEKS ETYKI
Zarządzenie 92/2016 - Kodeks Etyki
Załacznik do zarządzenia 92/2016
Oświadczenie

 

UCZELNIANY SYSTEM DOSKONALENIA I ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Uchwała 182/2016 - Uczeniany System Doskonalenia i Zapewnienia Jakosci Kształcenia
Załącznik do Uchwały 182/2016

STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE

Ustawa o stopniach i tytule naukowym... (21.09.2016) - [...pobierz Ustawę...]

Rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (26.09.2016). [...pobierz Rozporządzenie...]

 Uchwała dot. minimów habilitacyjnych na WL I

Uchwała 34/2017 w sprawie uchwalenia zasad obciążania doktorantów i habilitantów kosztami wynagrodzenia promotora, recenzentów i członków komisji w przewodzie doktorskim oraz postępowaniu habilitacyjnym

Uchwała 151/2010 - zalecane kryteria wszczęcia procedur naukowych oraz stanowiska profesora nadzwyczajnego i zwyczajnego

Zarządzenie 31/17 w sprawie wysokości opłat pobieranych przez Komisję Bioetyczną przy Uniwersytecie Medycznym im. karola Marcinkowskiego w Poznaniu