Przeniesienia na WL

UWAGA ! Ustala się wspólny dla wszystkich Wydziałów termin przyjmowania od kandydatów wniosków o przenosiny – od 1 do 31 sierpnia danego roku dla roku akademickiego rozpoczynającego się 1 października.

Wniosek o przeniesienie-pobierz

 

Regulamin przenosin na Wydział Lekarski 

  1. Student Uniwersytetu Medycznego może przenieść się do innej uczelni za zgodą właściwego organu tej uczelni.
  2. Z zastrzeżeniem postanowień § 15 Regulaminu:

1) Student innej uczelni, po zaliczeniu I-go roku studiów może ubiegać się o przyjęcie na studia na tym samym kierunku studiów na Uniwersytecie Medycznym;

2) Student Uniwersytetu Medycznego po zaliczeniu I-go roku studiów może ubiegać się o zmianę kierunku lub formy studiów po spełnieniu warunków ustalonych przez Dziekana Wydziału na którym prowadzone są studia na które chce się przenieść.

  1. Tylko w szczególnych przypadkach możliwe jest przeniesienie się, przewidziane ust. 1 i 2, w trakcie trwania roku akademickiego.
  1. Student studiów w języku polskim innej uczelni może przenieść się na Uniwersytet Medyczny (§ 11 ust. 2 pkt 1), pod warunkiem:

1) spełnienia kryteriów rekrutacji na Wydziale przyjmującym obowiązujących w roku, w którym kandydat przystępował do rekrutacji;

2) uzyskania na dotychczasowych studiach średniej ocen z zajęć kończących się egzaminem w wysokości min. 4,0;

3) wolnych miejsc w ramach limitu określonego przez Ministra Zdrowia, zgodnie z przepisami Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce - w przypadku przenoszenia na kierunek lekarski albo lekarsko-dentystyczny;

 4) nieprowadzenia przeciwko studentowi postępowania dyscyplinarnego lub wcześniejszego ukarania karą dyscyplinarną;

5) wypełnienia wszystkich obowiązków wobec uczelni, którą student opuszcza;

6) możliwości finansowych i dydaktycznych Uniwersytetu Medycznego;

 7) podpisania z Uniwersytetem Medycznym stosownej umowy, jeśli taka jest wymagana.

  1. Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany kierunku bądź formy studiów, przewidzianej § 11 ust. 2 pkt 2.
  1. Decyzję w sprawie zgody na przeniesienie albo odmowy przeniesienia podejmuje Dziekan po zasięgnięciu opinii Posiedzenia Władz Dziekańskich, z tym, że decyzja odmowna w zakresie wskazanym w § 11 ust. 2 pkt 1 jest decyzją administracyjną, którą Dziekan wydaje z upoważnienia Rektora.
  2. Termin składania wniosków o przeniesienia przewidziane §11 ust. 2 ustala Dziekan właściwego Wydziału, a informacja ta podawana jest na stronie internetowej Uniwersytetu Medycznego do końca czerwca danego roku.
  3. Student ubiegający się o przeniesienie, o którym mowa w § 12 ust. 2 pkt 1 winien złożyć przy wniosku:

1) zgodę właściwego organu uczelni macierzystej na przeniesienie;

2) zaświadczenie o przebiegu studiów, z uwzględnieniem uzyskanych ocen i zdobytej liczbie punktów ECTS i średniej z zaliczonych lat studiów, z zajęć kończących się egzaminami;

3) odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej i świadectwa dojrzałości;

 4) wykaz zajęć zaliczonych podczas dotychczasowych studiów wraz z efektami uczenia się, wg. wzoru ustalonego przez Dziekana właściwego Wydziału, ogłoszonego na stronie internetowej Uniwersytetu Medycznego w terminie wskazanym w ust. 2;

 5) oświadczenia studenta o niekaralności dyscyplinarnej i nieprowadzeniu wobec niego postepowania dyscyplinarnego.

  1. Decyzje przewidziane § 11 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 winny być wydane w terminie do 30 września danego roku.
  2. Decyzja przewidziana § 11 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 winna zawierać:

1) rok studiów, na który student zostaje przeniesiony;

2) wykaz zaliczonych zajęć wraz z ocenami i punktami ECTS, przy czym dla ustalenia przyznanej ilości punktów ECTS decydujące znaczenie ma ilość punktów przypisywana danym efektom uczenia się na Wydziale przyjmującym;

3) wykaz różnic programowych, punktów ECTS oraz godzin zajęć wymagających uzupełnienia oraz termin i koszty ich uzupełnienia;

4) nadto, informację o wysokości opłat za kształcenie, w przypadku studiów niestacjonarnych.

Od decyzji Dziekana przysługuje odwołanie do Rektora Uniwersytetu Medycznego

 

 

Uchwała nr 127/2018 Senatu UMP z dnia 20 czerwca 2018 roku w w sprawie zmiany uchwały nr 150/2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 września 2014 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne, w tym trybu i warunków zwalniania - w całości lub w części - z tych opłat studentów lub doktorantów, w szczególności osiągających wybitne wyniki w nauce, a także tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej