Przeniesienia na WL

UWAGA ! 

Wniosek o przeniesienie plik pobierz

Procedura przenosin plik pobierz

Ustala się wspólny dla wszystkich Wydziałów termin przyjmowania od kandydatów wniosków o przenosiny – od 1 do 31 sierpnia danego roku dla roku akademickiego rozpoczynającego się 1 października.

Regulamin przenosin na Wydział Lekarski

§ 11

1. Student Uniwersytetu Medycznego może przenieść się do innej uczelni za zgodą właściwego organu tej uczelni.

2. Z zastrzeżeniem postanowień § 15 Regulaminu:

1) Student innej uczelni, po zaliczeniu I-go roku studiów może ubiegać się o przyjęcie na studia na tym samym kierunku studiów na Uniwersytecie Medycznym;

2) Student Uniwersytetu Medycznego po zaliczeniu I-go roku studiów może ubiegać się o zmianę kierunku lub formy studiów po spełnieniu warunków ustalonych przez Dziekana Wydziału, na którym prowadzone są studia, na które chce się przenieść.

3. Tylko w szczególnych przypadkach możliwe jest przeniesienie się, przewidziane ust. 1 i 2, w trakcie trwania roku akademickiego.

§ 12

1. Student studiów w języku polskim innej uczelni może ubiegać się o przeniesienie na Uniwersytet Medyczny (§ 11 ust. 2 pkt 1), pod warunkiem:

1) złożenia wniosku o wyrażenie zgody na przeniesienie z innej uczelni na Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, skierowany do Dziekana prowadzącego dany kierunek studiów;

2) wypełnienia wszystkich obowiązków wobec uczelni, którą student opuszcza;

3) uzyskania zgody uczelni macierzystej na przeniesienie;

4) uzyskania na dotychczasowych studiach średniej ocen z zajęć kończących się egzaminem w wysokości min. 4,0;

5) dostarczenia zaświadczeń o przebiegu studiów obejmujących wykaz zaliczonych zajęć wraz z efektami uczenia się, uzyskane oceny, punkty ECTS, zaliczone lata studiów;

6) spełnienia kryteriów rekrutacji obowiązujących na kierunku w roku, w którym kandydat przystępował do rekrutacji;

7) wolnych miejsc w ramach limitu określonego przez Ministra Zdrowia, zgodnie z przepisami Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce - w przypadku przenoszenia na kierunek lekarski albo lekarsko-dentystyczny;

8) nieprowadzenia przeciwko studentowi postępowania dyscyplinarnego lub wcześniejszego niekarania karą dyscyplinarną;

9) możliwości finansowych i dydaktycznych Uniwersytetu Medycznego;

10) złożenia odpisu świadectwa ukończenia szkoły średniej oraz świadectwa dojrzałości;

11) podpisania z Uniwersytetem Medycznym stosownej umowy, jeśli taka jest wymagana.

2. Procedura przenosin oraz wzory dokumentów określonych w pkt.1 oraz pkt.5 publikowane są na stronach internetowych Wydziałów.

3. Termin składania wniosków ustala Dziekan właściwego Wydziału, a informacja ta podawana jest na stronie internetowej Uniwersytetu Medycznego i Wydziałów do końca czerwca danego roku.

4. Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany kierunku bądź formy studiów, przewidzianej § 11 ust. 2 pkt 2.

§ 13

1. Decyzję w sprawie zgody na przeniesienie albo odmowy przeniesienia podejmuje Dziekan po zasięgnięciu opinii Posiedzenia Władz Dziekańskich, z tym, że decyzja odmowna w zakresie wskazanym w § 11 ust. 2 pkt 1 jest decyzją administracyjną, którą Dziekan wydaje z upoważnienia Rektora.

2. Decyzje przewidziane § 11 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 powinny być wydane przed rozpoczęciem roku akademickiego.

3. Decyzja przewidziana § 11 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 winna zawierać:

1) rok studiów, na który student zostaje przeniesiony;

2) wykaz zaliczonych zajęć wraz z ocenami, liczbą godzin zajęć i punktów ECTS, przy czym dla ustalenia przyznanej ilości punktów ECTS decydujące znaczenie ma ilość punktów przypisywana danym efektom uczenia się na Wydziale przyjmującym;

3) wykaz różnic programowych, punktów ECTS oraz godzin zajęć wymagających uzupełnienia termin i sposób realizacji zajęć oraz koszty ich odbycia;

4) w przypadku studiów niestacjonarnych informację o wysokości opłat za kształcenie w pozostałym do zrealizowania cyklu studiów.

4. Dziekan może uzależnić wyrażenie zgody na przeniesienie od akceptacji przez studenta realizacji zajęć w ramach indywidualnej organizacji zajęć lub skorzystania z urlopu dziekańskiego z możliwością weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się.

13a

Obywatele polscy oraz obywatele Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom, Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (DZ.U. 2022, 583), będący w dniu 24 lutego 2022r. studentami uczelni działającej na terenie Ukrainy mogą ubiegać się, w okresie obowiązywania tej ustawy, o przeniesienie na studia na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, na następujących warunkach:

1. Studenci, po ukończeniu pierwszego roku studiów, mogą ubiegać się o przeniesienie na studia, dla których prowadzony jest proces kształcenia w języku polskim.

2. Decyzję w sprawie przeniesienia lub odmowy przeniesienia podejmuje Dziekan wydziału, po zasięgnięciu opinii posiedzenia Władz Dziekańskich, z tym, że decyzja odmowna jest decyzją administracyjną, którą Dziekan podejmuje z upoważnienia Rektora.

3. Przyjęcie na studia następuje na podstawie wniosku złożonego do Dziekana wydziału prowadzącego dany kierunek studiów. Wzór wniosku określa załącznik nr 1.

4. Procedura przenosin oraz wzory wymaganych dokumentów publikowane są na stronach internetowych Wydziałów.

5. Do wniosku dołącza się:

a) dokumenty, wydane przez uczelnię macierzystą poświadczające posiadanie statusu studenta określonego kierunku, roku i poziomu studiów w dniu 24 lutego 2022r., albo w przypadku ich braku - oświadczenie o ich posiadaniu;

b) odpis dokumentu potwierdzającego posiadanie pełnego wykształcenia średniego (dot. ukończenia szkoły średniej w Ukrainie) lub odpis ukończenia szkoły średniej i odpis świadectwa dojrzałości (dot. ukończenia szkoły średniej w Polsce), albo w przypadku ich braku – oświadczenie o posiadaniu takiego wykształcenia i świadectwa;

c) dokumenty poświadczające okres studiów, zdane egzaminy, zaliczenia, odbyte praktyki zawodowe, a w przypadku ich braku oświadczenie w tym zakresie;

d) kopię Karty Polaka – dotyczy studentów ją posiadających.

6. Oświadczenie studenta przewidziane niniejszym przepisem składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, a złożenie fałszywego oświadczenia jest przesłanką do skreślenia studenta z listy studentów. Wzór oświadczenia określa załącznik numer 2.

7. Dokumenty, wymagane w procedurze przenosin sporządzone w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

8. W przypadku studentów niedysponujących wymaganymi dokumentami poświadczającymi okres studiów, zdane egzaminy, zaliczenia lub praktyki, albo przedkładających dokumentację nie w pełni potwierdzającą ich twierdzenia w tym zakresie, Dziekan wyznacza komisję dla przeprowadzenia egzaminu weryfikującego osiągnięte efekty uczenia się studenta. Wynik tego egzaminu jest wiążący dla Dziekana, zarówno co do samego przyjęcia na studia, jak i kierunku, roku, poziomu studiów oraz zaliczonych zajęć, ocen i przyznanych punktów ECTS.

9. W przypadku studentów obywateli Ukrainy, Dziekan kieruje studenta na egzamin weryfikujący jego znajomość języka polskiego w zakresie specjalistycznego słownictwa z zakresu studiów, na które się ubiega.

10. W procedurze kwalifikacji, w przypadku ograniczonej liczby miejsc, Dziekan może podjąć decyzję o konieczności przystąpienia do dodatkowego egzaminu kwalifikacyjnego.

11. Nie ma możliwości poprawiania egzaminów przewidzianych w ust. 8, 9 lub 10, a brak zaliczenia egzaminu skutkuje odmową przeniesienia na studia na UMP. Student ma możliwość ponownego ubiegania się o przeniesienie, ale nie wcześniej jak po upływie 3 miesięcy od daty wydania przez Dziekana negatywnej decyzji.

12. Decyzja o przeniesieniu na studia winna zawierać:

a) kierunek, rok, poziom i formę studiów, na które student zostaje przeniesiony;

b) wykaz zaliczonych zajęć wraz z ocenami i przypisanymi im punktami ECTS, przy czym dla ustalenia przyznanej liczby ECTS przyjmuje się liczbę punktów przypisaną danym efektom uczenia się na Wydziale przyjmującym;

c) wykaz różnic programowych, punktów ECTS oraz godzin zajęć wymagających uzupełnienia oraz termin i sposób ich realizacji;

d) wykaz, wymiar oraz sposób złożenia wymaganych egzaminów albo odbycia uzupełniających praktyk zawodowych;

e) informację o opłatach za kształcenie obciążających studenta.

13. Dziekan może wyrazić zgodę na przeniesienie, nakładając obowiązek realizacji zajęć w ramach indywidualnej organizacji zajęć.

14. Przy podjęciu decyzji w sprawie przenosin Dziekan bierze pod uwagę możliwości Uczelni w zakresie bazy i kadry dydaktycznej oraz możliwości szpitali klinicznych w zakresie realizacji wymaganej dydaktyki realizowanej w powiązaniu ze świadczeniami leczniczymi.

Oświadczenie o braku dokumentów plik

Wniosek o przeniesienie  dla obcokrajowców plik

Zarządzenie Nr 58/23 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne prowadzone w języku polskim dla studentów przyjętych na studia w roku akademickim 2023/2024 oraz za wszczęcie i przeprowadzenie procedury potwierdzenia efektów uczenia się w roku akademickim 2023/2024 plik

Procedurę przenosin koordynuje mgr Aneta Antoniewska

e-mail: aantoniewska@ump.edu.pl