Przeniesienia na WL I

Regulamin przenosin na Wydział Lekarski w roku akademickim 2019/2020

Szanowni Państwo,

aby przenieść się na Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, trzeba spełnić następujące warunki, które zawarte są w Regulaminie Studiów UMP:

 1. Student Uniwersytetu Medycznego może przenieść się do innej uczelni za zgodą dziekanów - wydziału macierzystego oraz wydziału uczelni przyjmującej, jeżeli wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących na Uniwersytecie Medycznym.
 2. Student innej uczelni, po zaliczeniu I-go roku studiów może ubiegać się o przyjęcie na studia na tym samym kierunku i tego samego trybu studiów na Uniwersytecie Medycznym.
 3. Student Uniwersytetu Medycznego po zaliczeniu I-go roku studiów może ubiegać się o zmianę kierunku studiów.
 4. Tylko w szczególnych przypadkach możliwe jest przeniesienie się, przewidziane ust. 2 i 3, w trakcie trwania roku akademickiego.
 1. Student innej uczelni może przenieść się na Uniwersytet Medyczny ( § 12 ust.2) pod warunkiem:
  • spełnienia kryteriów rekrutacji na Wydziale przyjmującym obowiązujących w roku, w którym kandydat przystępował do rekrutacji,
  • uzyskania na dotychczasowych studiach średniej ocen z przedmiotów kończących się egzaminem w wysokości min. 4,0 i uzyskania nie mniej niż 30 punktów ECTS za zaliczenie każdego z dotychczasowych semestrów,
  • w przypadku przenoszenia na kierunek lekarski albo lekarsko-dentystyczny – wolnych miejsc w ramach limitu, określonego przez Ministra Zdrowia, zgodnie z przepisami Prawa o Szkolnictwie Wyższym,
  • nieprowadzenia przeciwko studentowi postępowania dyscyplinarnego lub wcześniejszego ukarania karą dyscyplinarną,
  • wypełnienia wszystkich obowiązków wobec uczelni, którą student opuszcza,
  • możliwości finansowych i dydaktycznych Uniwersytetu Medycznego,
  • podpisania z Uniwersytetem Medycznym stosownej umowy.
 2. Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany kierunku studiów, przewidzianej § 12 ust. 3.
 1. Decyzje, o których mowa w § 12 ust. 1 – 3 wydaje Dziekan Wydziału. W przypadku decyzji przewidzianych w § 12 ust. 2 i 3 wymagana jest uprzednia opinia Kolegium Dziekańskiego.
 2. Termin składania wniosków o przeniesienia przewidziane § 12 ust. 2 i 3 ustala Dziekan właściwego Wydziału, a informacja ta podawana jest na stronie internetowej Uniwersytetu Medycznego do końca czerwca danego roku.
 3. Student ubiegający się o przeniesienie, o którym mowa w § 12 ust.2 winien złożyć przy wniosku:
 1. Postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio do wniosku Studenta ubiegającego się o zmianę kierunku, zgodnie z postanowieniami § 12 ust. 3.
 2. Decyzje przewidziane § 12 ust. 2 i 3 winny być wydane w terminie do 30 września danego roku.
 3. Decyzja przewidziana § 12 ust. 2 i 3 winna zawierać:

Od decyzji Dziekana przysługuje odwołanie do Rektora Uniwersytetu Medycznego

Termin składania wniosków: 30.08.2019

 

Uchwała nr 127/2018 Senatu UMP z dnia 20 czerwca 2018 roku w w sprawie zmiany uchwały nr 150/2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 września 2014 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne, w tym trybu i warunków zwalniania - w całości lub w części - z tych opłat studentów lub doktorantów, w szczególności osiągających wybitne wyniki w nauce, a także tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej

Wykaz przedmiotów rozpoczetych po 01.10.2012 r.