Nostryfikacja dyplomu lekarza

Informacja z Ministerstwa Zdrowia:

"Szanowni Państwo,

W celu zapewnienia dodatkowej kadry medycznej ustawą z dnia 28 października 2020r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z d 2020r. poz. 2112) wprowadzone zostały przepisy umożliwiające w trybie uproszczonym (ale też pod kontrolą konsultantów krajowych) zatrudnianie w polskim systemie opieki zdrowotnej lekarzy specjalistów, którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe poza Unią Europejską (UE), po spełnieniu określonych wymogów ustawowych (art. 6 ustawy).

Szczegółowe informacje pod adresem Ministerstwa Zdrowia:

https://www.gov.pl/web/zdrowie

 

Harmonogram egzaminów w roku akademickim 2023/2024

11.12.2023  g. 11:30  

18.03.2024 g. 10:00 (termin składania dokumentów do 02.02.2024 r.)

20.05.2024 g. 10:00 (termin składania dokumentów do 05.04.2024 r.)

23.09.2024 g.10:00 (termin składania dokumentów do 09.08.2024 r.)

Zgodnie z Uchwałą Wydziałowej Komisji Weryfikacyjnej egzamin odbywa się w najbliższym od złożenia wniosku, przewidzianym harmonogramem  terminie,  jednak nie wcześniej niż w ciągu 45 dni kalendarzowych od daty złożenia wniosku.

Wniosek o wszczęcie postepowania nostryfikacyjnego (wraz z kompletem wymaganych dokumentów), kierowany do Rektora, należy przesłać drogą pocztową bądź złożyć osobiście w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego, ul. Bukowska 70, 60-812 Poznań, pokój D233

 1. Wniosek w języku polskim (dane osobowe proszę wypełnić na komputerze lub drukowanymi literami) oraz ankieta osobowa
 2. Dyplom ukończenia studiów
 3. Dokumenty umożliwiające ocenę przebiegu studiów, uzyskiwanych efektów uczenia się i czasu trwania studiów
 4. Świadectwo, dyplom lub inny dokument, na podstawie którego osoba została przyjęta na studia
 5. Oświadczenie o miejscu i dacie urodzenia - podpisane własnoręcznie
 6. Oświadczenie o ukończeniu studiów, o których potwierdzenie ubiega się wnioskujący - podpisane własnoręcznie 
 7. W przypadku kiedy w suplemencie nie jest zawarta informacja o;
  • Nauce języka angielskiego (a widnieje jedynie zapis język obcy)
  • Wnioskujący nie może wykazać, że cykl nauczania języka angielskiego w trakcie studiów został zakończony egzaminem z oceną
  • Brak informacji, że język angielski był językiem wykładowym

   Wnioskujący jest zobligowany do przedłożenia certyfikatu znajomości języka angielskiego na poziomie B2 lub złożenia dodatkowego egzaminu z języka angielskiego z wykorzystaniem  platformy OLAT (60 pytań, 60 minut, próg zaliczenia 60%), którego termin zostanie wyznaczony indywidualnie.

Dokumenty stanowiące załączniki do wniosku moga być złożone w postaci kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub osobę przyjmującą. Dyplom musi uzyskać legalizację albo winien być opatrzony apostille. Dokumenty muszą być przetłumaczone na język polski.  

Opłata za postępowanie nostryfikacyjne wynosi  4685 PLN

Po dokonaniu oceny formalnej Dziekan wzywa wnioskodawcę do uiszczenia opłaty za postępowanie. Nr konta 56 1030 1247 0000 0000 4771 8000  w Banku Citibank Handlowy Warszawa, Oddział w Poznaniu. Tytuł przelewu: "Postępowanie nostryfikacyjne kierunek lekarski".

Potwierdzenie dokonania opłaty należy przesłać skanem na adres: mrodwald@ump.edu.pl

 

Egzamin nostryfikacyjny odbędzie się z wykorzystaniem platformy OLAT:

Liczba pytań: 130

Czas trwania: 150 minut

Próg zaliczeniowy: 60%

Egzamin obejmuje następujące dziedziny medycyny:

- Interna – 30 pytań

- Pediatria – 20 pytań

- Chirurgia – 20 pytań

- Ginekologia i Położnictwo – 20 pytań

- Psychiatria – 15 pytań

- Diagnostyka laboratoryjna – 15 pytań

- Prawo medyczne polskie – 10 pytań

 

Sylabusy z przedmiotów prowadzonych na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego:

Chirurgia
Interna
Psychiatria
Pediatria
Medycyna sądowa i prawo medyczne
Diagnostyka laboratoryjna

Ginekologia i Położnictwo

 

Sprawami dotyczącymi procesu nostryfikacji zajmuje się;

mgr Magdalena Rodwald

stanowisko: specjalista administracyjny

tel. 61 854 75 32

e-mail: mrodwald@ump.edu.pl

 

Bibliografia pomonicza w przygotowaniu do egzaminu z języka angielskiego

 - Michael Vince, Amanda French - seria Language Practice 
Simon Clarke - seria Macmillan English Grammar in Context
Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles - seria Destination B1, B2
- Luke Prodromou - Grammar and Vocabulary for Cambridge First
- Raymond Murphy - seria English Grammar in Use

 

Obowiązujące przepisy: 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 roku w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie pobierz

Zarządzenie nr 109/21 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za przeprowadzenie postepowania nostryfikacyjnego oraz postępowania w sprawie potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz "Procedury przeprowadzania nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą ora potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie" pobierz 

Uchwała nr 14/2022-2023 w sprawie zmiany uchwały nr 4/2021-2022 w sprawie ustalenia zasad, trybu oraz formy przeprowadzenia egzaminów uzupełniających zgodnie zarządzeniem Rektora UMP nr 109/21 z 30 sierpnia 2021 w sprawie ustalenia "Procedury przeprowadzenia na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz potwierdzenia ukończenia studiów na okreslonym poziomie" pobierz

Uchwała nr 3/2021-2022 w sprawie ustalenia szczegółowego wykazu dokumentów załączonych do wniosku zgodnie zarządzeniem Rektora UMP nr 109/21 z 30 sierpnia 2021 w sprawie ustalenia " Procedury przeprowadzenia na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz potwierdzenie ukończenia studiów na okreslonym poziomie" pobierz

Uchwała nr 4/2021-2022 w sprawie ustalenia zasad, trybu oraz formy przeprowadzenia egzaminów uzupełniających zgodnie zarządzeniem Rektora UMP nr 109/21 z 30 sierpnia 2021 w sprawie ustalenia " Procedury przeprowadzenia na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz potwierdzenia ukończenia studiów na okreslonym poziomie" pobierz

Uchwała nr 5/2021-2022 w sprawie ustalenia zasad i trybu odbywania praktyk uzupełniających zgodnie z zarządzeniem Rektora UMP nr 109/21 z 30 sierpnia 2021 w sprawie ustalenia " Procedury przeprowadzenia na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz potwierdzenie ukończenia studiów na okreslonym poziomie" pobierz