Wydziałowy Zespół Doskonalenia i Zapewnienia Jakości Kształcenia

Wydziałowy Zespół Doskonalenia i Zapewnienia Jakości Kształcenia został powołany przez Dziekana WL i zgodnie z §10  załącznika do Zarządzenia Rektora UMP nr 22/2020 z dnia 10 marca 2020 roku, do jego zadań należy:

1) przegląd i analiza programów studiów pod kątem ich zgodności z realizowaną koncepcją kształcenia, zapotrzebowaniem rynku pracy oraz przepisami prawa;
2) współpraca z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi na wszystkich etapach organizacji procesu kształcenia na kierunkach studiów;
3) analiza badań ankietowych dotyczących jakości kształcenia i skuteczności osiągania zakładanych efektów uczenia się, przeprowadzonych wśród studentów, doktorantów, absolwentów oraz interesariuszy;
4) prowadzenie hospitacji zajęć dydaktycznych z uwzględnieniem ich zgodności z założonymi efektami uczenia się oraz stosowności wykorzystywanych metod i środków dydaktycznych do ich realizacji;
5) wdrażanie opracowanych procedur służących zapewnieniu i doskonaleniu jakości kształcenia;
6) koordynowanie prawidłowego funkcjonowania opracowanych procedur weryfikacji osiągania efektów uczenia się oraz ich analiza;
7) wdrażanie nowoczesnych technik kształcenia i metod dydaktycznych oraz nadzór nad ich prawidłową realizacją na Wydziale;
8) nadzór nad funkcjonowaniem systemu Elektronicznego Przewodnika Dydaktycznego na Wydziale;
9) przedstawianie Dziekanowi propozycji działań mających na celu podnoszenie jakości kształcenia na Wydziale;
10) opracowanie i wdrażanie działań naprawczych wynikających z uwag i zaleceń pokontrolnych Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz innych zewnętrznych instytucji akredytujących;
11) przedstawianie Radzie Wydziału oraz Uczelnianemu Zespołowi Doskonalenia i Zapewnienia Jakości Kształcenia corocznych sprawozdań z efektów funkcjonowania systemu zarządzania jakością kształcenia na Wydziale;
12) analiza sposobów i zasad oceniania studentów i doktorantów, w tym stosowanych kryteriów i procedur.

__________________________________________________________________________________________

WYDZIAŁOWY ZESPÓŁ DOSKONALENIA I ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

 

1. Przewodniczący: Dr hab. Dominik DYTFELD
2. Sekretarz: dr n med. Agata BRĄZERT

Członkowie:
3. Prof. dr hab. Rafał CZEPCZYŃSKI
4. Prof. dr. hab. Katarzyna DERWICH
5. Dr hab. Piotr JANUSZ
6. Dr hab. Katarzyna JOŃCZYK-POTOCZNA
7. Dr hab. Radosław MĄDRY
8. Dr. hab. Iwona ROSPOND-KUBIAK
9. Dr hab. Maciej BRĄZERT
10. Dr n. med. Jacek PASZKOWSKI
11. Prof. dr hab. Tomasz PIORUNEK
12. Prof. dr hab. Ewelina SZCZEPANEK-PARULSKA
13. Prof. dr hab. Aleksandra SZCZEPANKIEWICZ

Rada Programowa:
14. Dr hab. Małgorzata LESZCZYŃSKA
15. Dr n. farm. Magdalena CERBIN-KOCZOROWSKA

Rada Pedagogiczna:
16. Prof. dr hab. Piotr EDER
17. Dr hab. Rafał MOSZYŃSKI
18. Dr hab. Monika DERDA

Przedstawiciel RUSS:
19. Martyna BURCHARD

Przedst. Interesariuszy Zewnętrznych:
20. Dr n. med. Marcin ŻYTKIEWICZ
21. Dr Jakub RZEŹNIK
22. Dr Wojciech ROMANOWSKI

Harmonogram wizytacji w roku akademickim 2023/2024

__________________________________________________________________________________________

Informacje podstawowe:

____________________________________________________________________________________________