Wydziałowy Zespół Doskonalenia i Zapewnienia Jakości Kształcenia

Wydziałowy Zespół Doskonalenia i Zapewnienia Jakości Kształcenia został powołany przez Dziekana WL i zgodnie z §9  załącznika do Zarządzenia Rektora UMP nr 95/2019 z dnia 12 listopada 2019 roku, do jego zadań należy:

1) przegląd i analiza programów studiów pod kątem ich zgodności z realizowaną koncepcją kształcenia;
2) analiza badań ankietowych dotyczących jakości kształcenia i skuteczności osiągania zakładanych efektów uczenia się, przeprowadzonych wśród studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych oraz interesariuszy zewnętrznych;
3) prowadzenie hospitacji zajęć dydaktycznych z uwzględnieniem ich zgodności z założonymi efektami uczenia się oraz stosowności wykorzystywanych metod i środków dydaktycznych do ich realizacji;
4) opracowanie rezultatów przeprowadzonych badań jakości i efektów uczenia się;
5) wdrażanie opracowanych procedur służących zapewnieniu i doskonaleniu jakości kształcenia;
6) koordynowanie prawidłowego funkcjonowania opracowanych procedur weryfikacji osiągania efektów uczenia się oraz ich analiza;
7) nadzór nad funkcjonowaniem systemu Elektronicznego Przewodnika Dydaktycznego na Wydziale;
8) analizowanie i publikowanie, co najmniej raz do roku na stronie www Uniwersytetu, wyników oceny jakości kształcenia oraz efektów uczenia się;
9) przedstawianie Dziekanowi propozycji działań mających na celu podnoszenie jakości kształcenia na Wydziale;
10) przedstawianie Radzie Wydziału oraz Uczelnianemu Zespołowi Doskonalenia i Zapewnienia Jakości Kształcenia corocznych sprawozdań z efektów funkcjonowania systemu zarządzania jakością kształcenia na Wydziale;
11) analiza sposobów i zasad oceniania studentów i doktorantów, w tym stosowanych kryteriów i procedur.

__________________________________________________________________________________________

Skład Wydziałowego Zespołu Doskonalenia i Zapewnienia Jakości Kształcenia:

Przewodnicząca:                                         
Dr hab. Ewa WYSOCKA

Sekretarz:                                                    
Dr hab. Tomasz PIORUNEK

Członkowie:                                             
Lek. Martyna BOROWCZYK
Dr hab. Rafał CZEPCZYŃSKI
Dr. hab. Katarzyna DERWICH prof. UMP
Dr hab. Dominik DYTFELD
Dr hab. Katarzyna Jończyk-POTOCZNA
Dr hab. Radosław MĄDRY
Dr. hab. Iwona Rospond-KUBIAK
Dr hab. Małgorzata KĘDZIA
Dr Anna MICZKE
Dr hab. Ewelina Szczepanek-PARULSKA
Dr hab. Aleksandra SZCZEPANKIEWICZ

Rada Programowa:                                     
Dr hab. Małgorzata LESZCZYŃSKA
Prof. dr hab. Katarzyna Wieczorowska-TOBIS

Rada Pedagogiczna:                                   
Dr hab. Piotr EDER
Dr hab. Rafał MOSZYŃSKI
Dr hab. Monika DERDA

Przedst. RUSS:                                          
Jonasz TROSZKA                                                    

Przedstawiciele Interesariuszy Zewnętrznych:      
Dr n. med. Ewa WIEJA
Dr Jakub Rzeźnik
Dr Wojciech Romanowski

 

__________________________________________________________________________________________

Informacje podstawowe:

____________________________________________________________________________________________