Wydziałowy Zespół Doskonalenia i Zapewnienia Jakości Kształcenia

Wydziałowy Zespół Doskonalenia i Zapewnienia Jakości Kształcenia został powołany przez Dziekana WL i zgodnie z §10  załącznika do Zarządzenia Rektora UMP nr 22/2020 z dnia 10 marca 2020 roku, do jego zadań należy:

1) przegląd i analiza programów studiów pod kątem ich zgodności z realizowaną koncepcją kształcenia, zapotrzebowaniem rynku pracy oraz przepisami prawa;
2) współpraca z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi na wszystkich etapach organizacji procesu kształcenia na kierunkach studiów;
3) analiza badań ankietowych dotyczących jakości kształcenia i skuteczności osiągania zakładanych efektów uczenia się, przeprowadzonych wśród studentów, doktorantów, absolwentów oraz interesariuszy;
4) prowadzenie hospitacji zajęć dydaktycznych z uwzględnieniem ich zgodności z założonymi efektami uczenia się oraz stosowności wykorzystywanych metod i środków dydaktycznych do ich realizacji;
5) wdrażanie opracowanych procedur służących zapewnieniu i doskonaleniu jakości kształcenia;
6) koordynowanie prawidłowego funkcjonowania opracowanych procedur weryfikacji osiągania efektów uczenia się oraz ich analiza;
7) wdrażanie nowoczesnych technik kształcenia i metod dydaktycznych oraz nadzór nad ich prawidłową realizacją na Wydziale;
8) nadzór nad funkcjonowaniem systemu Elektronicznego Przewodnika Dydaktycznego na Wydziale;
9) przedstawianie Dziekanowi propozycji działań mających na celu podnoszenie jakości kształcenia na Wydziale;
10) opracowanie i wdrażanie działań naprawczych wynikających z uwag i zaleceń pokontrolnych Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz innych zewnętrznych instytucji akredytujących;
11) przedstawianie Radzie Wydziału oraz Uczelnianemu Zespołowi Doskonalenia i Zapewnienia Jakości Kształcenia corocznych sprawozdań z efektów funkcjonowania systemu zarządzania jakością kształcenia na Wydziale;
12) analiza sposobów i zasad oceniania studentów i doktorantów, w tym stosowanych kryteriów i procedur.

__________________________________________________________________________________________

WYDZIAŁOWY ZESPÓŁ DOSKONALENIA I ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Przewodniczący:        1.      Dr hab. Dominik DYTFELD

Sekretarz:                   2.      Dr n med. Martyna BOROWCZYK

Członkowie:               

     3.   Prof. dr hab. Rafał CZEPCZYŃSKI

 1.   Prof. dr. hab. Katarzyna DERWICH
 2.   Dr hab. Piotr JANUSZ
 3.   Dr hab. Katarzyna Jończyk-POTOCZNA
 4.   Dr hab. Radosław MĄDRY
 5.   Dr. hab. Iwona Rospond-KUBIAK
 6.   Prof. dr hab. Małgorzata KĘDZIA
 7.   Dr n. med. Jacek PASZKOWSKI
 8.   Prof. Dr hab. Tomasz PIORUNEK
 9.   Prof. dr hab. Ewelina Szczepanek-PARULSKA
 10.   Prof. dr hab. Aleksandra SZCZEPANKIEWICZ

 

Rada Programowa:       

   14.   Dr hab. Małgorzata LESZCZYŃSKA

 1.   Dr Magdalena Cerbin-KOCZOROWSKA

 

Rada Pedagogiczna:                                                

   16.   Prof. dr hab. Piotr EDER

 1.   Dr hab. Rafał MOSZYŃSKI
 2.   Dr hab. Monika DERDA

 

Przedst. RUSS:                                                         

    19.   Piotr STACHOWIAK

                                                                                     

Przedst. Interesariuszy Zewnętrznych:               

    20.   Dr n. med. Ewa WIEJA
    21.   Dr Jakub Rzeźnik

    22.  Dr Wojciech Romanowski

 

 Harmonogram hospitacji na kierunku lekarskim w roku akademickim 2020/2021

__________________________________________________________________________________________

Informacje podstawowe:

____________________________________________________________________________________________