Komunikaty dla pracowników

Szanowni Państwo,

w imieniu Przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Wydawnictw prof. dr. hab. Michała Musielaka uprzejmie informuję, że wnioski do Senackiej Komisji w sprawie przyjęcia publikacji do Planu wydawniczego na rok 2018 można składać w Wydawnictwie Naukowym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu – Poznań, ul. Bukowska 70  lub elektronicznie na adres wydawnictwo@ump.edu.pl – do 15 stycznia 2018 roku (wzór Wniosku wydawniczego na stronie www.wydawnictwo.ump.edu.pl, zakładka: Komisja Senacka).

Autorzy/Redaktorzy prac, które były ujęte w Planie wydawniczym na rok 2017, ale nie zostały złożone w Wydawnictwie Naukowym UMP, proszeni są o składanie Wniosku o przeniesienie do Planu wydawniczego na rok 2018 (wzór wniosku na stronie Wydawnictwa Naukowego UMP.

Komisja rozpatruje wnioski dotyczące druku:

- publikacji dydaktycznych (podręczniki, skrypty),

- rozpraw habilitacyjnych,

- prac naukowych (monografie),

- materiałów konferencyjnych, jubileuszowych i innych.

 

Z poważaniem

Grażyna Dromirecka

Kierownik

Wydawnictwa Naukowego UMP

__________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

zachęcamy do składania wniosków o przyznanie Nagrody im. Jana Steffena za wybitną rozprawę doktorską  z dziedziny onkologii doświadczalnej i/lub klinicznej. Nagroda przyznawana jest corocznie przez Polską Akademię Nauk.

Regulamin

__________________________________________________________________________________________

Uczelniane Centrum Aparaturowe (data publikacji: 13.04.2017)

Informacja

 

_______________________________________________________________________________________

Uchwała nr 34/17 Senatu UMP (data publikacji: 31.03.2017)

Informujemy, że od dnia 22 marca 2017 obowiązuje nowa Uchwała Senatu w sprawie uchwalenia zasad obciążania doktorantów i habilitantów kosztami wynagrodzenia promotora, recenzentów i członków komisji w przewodzie doktorskim oraz postępowaniu habilitacyjnym

 Uchwała nr 34/17 Senatu UMP

_______________________________________________________________________________________

Dzień Rektorski (data publikacji: 31.03.2017)

Informujemy, że zgodnie z Zarządzenie Rektora nr 38/2017 dzień 2 maja 2017 roku ustala się Dniem Rektorskim.

_______________________________________________________________________________________

Oferta stypendialna ICLAS - 21.03.2017

Informujemy, ze można składać wnioski w konkursie na krótkoterminowe pobyty w najlepszych ośrodkach w Europie zajmujących się badaniami prowadzonym na modelach zwierzęcych.

Szczegóły oferty: tutaj

_______________________________________________________________________________________

MINIATURA 1 (data publikacji: 09.03.2017)

Rada Narodowego Centrum Nauki zakończyła prace nad konkursem MINIATURA na pojedyncze działania naukowe służące realizacji badań podstawowych, czyli tzw. małe granty i zaprasza do składania wniosków.

Szczegóły: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2016-11-21-miniatura-zapowiedz

https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura1

_______________________________________________________________________________________

Dzień informacyjny dot. grantów ERC  (data publikacji: 09.03.2017)

 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej organizuje spotkanie pt.  „Jak wspierać granty ERC?” w ramach obchodów 10-lecia European Research Council.

Wydarzenie przeznaczone jest zarówno dla pracowników naukowych zainteresowanych złożeniem wniosku o grant European Research Council, jak i dla władz oraz administracji jednostek naukowych zamierzających wprowadzić lub udoskonalić systemy wspierania swoich pracowników w staraniach o grant.
Zaprezentowane zostaną przykłady rozwiązań zastosowanych w polskich jednostkach, a w czasie dyskusji panelowej naukowcy omówią możliwe sposoby wsparcia merytorycznego autorów wniosków.
W czasie osobnej sesji przedstawione będą krajowe programy i działania wspomagające przygotowanie wniosku i ułatwiające realizację projektów.

Miejsce spotkania:  IPPT PAN - Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN sala: Aula

Data:  14.03.2017r.

Czas trwania: 9:30 - 14:30

Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie internetowej organizatora.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konferencja szkoleniowa "Nauka - to takie proste!" - 22.02.2017

Zapraszamy pracowników Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu do udziału w konferencji szkoleniowej "Nauka - to takie proste!".

Termin: 3.03.2017 r.

Miejsce: Centrum Kongresowo-Dydaktyczne UMP, ul. Przybyszewskiego 37a, Poznań; Sala C

Wstęp wolny!

program konferencji

___________________________________________________________________________________________________

Konkurs dla doktorantów - przypomnienie / 21.02.2017

Oddział PAN w Poznaniu ogłasza V edycję konkursu na najlepszą oryginalną pracę twórczą opublikowaną w 2016 r., której wiodącym autorem jest doktorant (wiek do 30 lat) z Wielkopolski lub Ziemi Lubuskiej. Konkurs ten przeprowadzony będzie w pięciu obszarach działania Akademii, tożsamych z nazwami wydziałów PAN:

- nauk humanistycznych i społecznych,
- nauk biologicznych i rolniczych,
- nauk ścisłych i nauk o Ziemi,
- nauk technicznych,
- nauk medycznych.

Pięcioosobowe komisje oceniające, dla ww. obszarów, nominują do nagrody po jednej pracy naukowej. Laureaci uzyskają nagrody pieniężne oraz dyplomy przyznane przez Prezydium Oddziału PAN w Poznaniu i zatwierdzone przez Prezesa PAN, Prof. Jerzego Duszyńskiego. Laureaci zostaną także zaproszeni do wygłoszenia krótkich komunikatów na temat nagrodzonej pracy na Zgromadzeniu Ogólnym Oddziału PAN w Poznaniu w dniu 31 maja 2017 r.

Wnioski mogą być zgłaszane do biura Oddziału PAN w Poznaniu drogą elektroniczną (na adres kamila.sobkowska@pan.pl) w terminie od 1 stycznia do 15 marca 2017 r. Szczegółowe informacje na temat konkursu (regulamin oraz formularz zgłoszeniowy) znajdują się na stronie www Oddziału (http://www.pan.poznan.pl/ ).

Ubiegłoroczna edycja konkursu cieszyła się sporym zainteresowaniem ze strony młodych naukowców, a prezentacja nagrodzonych prac była okazją do promocji ciekawych wyników i ich autorów

___________________________________________________________________________________________________

Nagrody Ministra dla nauczycieli akademickich – 25.01.2017

 Informujemy o możliwości przedstawienia kandydatów do nagród Ministra dla nauczycieli akademickich za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, organizacyjne i całokształt dorobku.

Wnioski należy składać w Dziekanacie WL I w terminie do 28 lutego 2017 roku –do wersji drukowanej należy dołączyć wersję elektroniczną wraz z wymaganymi załącznikami (na płycie CD).

Wzory wniosków o przyznanie nagród w poszczególnych kategoriach znajdą Państwo na stronie www.mz.gov.pl w części ROZWÓJ I INWESTYCJE - NAUKA

Jednocześnie informujemy, że Uczelnia może zgłosić do Ministerstwa Zdrowia tylko 4 wnioski (po jednym z każdej kategorii)

Rozporządzenie MNiSzW z dnia 6.09.2016 w spraiwe nagród ministra dla nauczycieli akademickich

_____________________________________________________________________________________________________________

Ankieta naukow-PARAMETRYZACJA

Zapraszamy do zapoznania się z najczęściej zadawanymi pytaniami dotyczącymi ankiety naukowej.

FAQ - ankieta parametryczna

 

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:

prof. dr hab. Wiesław Bryl wieslawbryl@wp.pl

prof. dr hab. Jan Sikora jan-sikora@wp.pl

dr hab. Maciej Cymerys maciejcymerys@wp.pl

Nadia Majewska (61 854 62 10)  nmajewska@ump.edu.pl

 

strona techniczna ankiety: dr inż. Hubert Joachimiak (61 854 62 30) hubertin@ump.edu.pl

___________________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

W załączeniu karta wdrożenia produktu i karta aplikacji produktu:

Karta wdrożenia produktu

Karta aplikacji produktu

Zasady wypełniania karty aplikacji produktu

Rozporządzenie w sprawie przyznawania kategorii naukowej

Po wypełnieniu prosimy o przesłanie podpisanego formularza w postaci skanu na adres: dwl1@ump.edu.pl lub dostarczenie wersji papierowej do Dziekanatu.

_____________________________________________________________________________________________

Stypendia Rządu Francuskiego

Ambasada Francji oraz Instytut Francuski w Polsce rozpoczęły przyjmowanie kandydatur w ramach programu stypendiów rządu francuskiego (BGF) na rok akademicki 2017-2018.

Stypendia Rządu Francuskiego (BGF) finansują i ułatwiają pobyt we Francji wybitnym polskim studentom oraz naukowcom. Od blisko 55 lat, programy stypendialne przyczyniają się również do zwiększenia dynamiki wymian naukowych i akademickich między Francją i Polską. Każdego roku finansowanych jest ponad 400 miesięcy stypendiów.

 Ambasada Francji w Polsce zarządza programami stypendialnymi, których prezentacja, warunki kwalifikowalności oraz aplikacji przedstawione zostały na stronie Instytutu Francuskiego w Polsce w rubryce Stypendia (http://www.institutfrancais.pl/pl/prezentacja).

Programy stypendialne umożliwiają polskim studentom sfinansowanie studiów we Francji na poziomie Master 2 (BGF Master 2gi rok) lub Podwójnego doktoratu (BGF Doctorat en cotutelle) realizowanego między Francją i Polską.

Ambasada przyznaje również inne programy stypendialne pozwalające na sfinansowanie studiów na kierunkach artystycznych, zarządzania i administracji.

Wnioski o przyznanie stypendium Master 2 oraz Podwójnego doktoratu można składać do 5 marca 2017 roku.

Kontakt:

Antonin Borgnon, Ambasada Francji w Polsce

science.varsovie-amba@diplomatie.gouv.fr  (Fr./Eng.)

 Informacje o programach stypendialnych rządu francuskiego (BGF):

http://www.institutfrancais.pl/pl/prezentacja

____________________________________________________________________________________________________________________________

Nagrody Prezesa Rady Ministrów

Informuję o możliwości składania wniosków o przyznanie nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego.

Obowiązujące formularze wniosków oraz Rozporządzenie PRM znajdują się na stronie internetowej Uczelni, po zalogowaniu w systemie WISUS P w części ADMINISTRACJA-DNI-NAGRODY.

Wnioski podpisane przez Dziekana Wydziału należy składać w Dziale Nauki, Innowacji i Zarządzania Projektami w terminie do 25.01.2017.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Konkurs dla doktorantów

Oddział PAN w Poznaniu ogłasza V edycję konkursu na najlepszą oryginalną pracę twórczą opublikowaną w 2016 r., której wiodącym autorem jest doktorant (wiek do 30 lat) z Wielkopolski lub Ziemi Lubuskiej. Konkurs ten przeprowadzony będzie w pięciu obszarach działania Akademii, tożsamych z nazwami wydziałów PAN:

- nauk humanistycznych i społecznych,
- nauk biologicznych i rolniczych,
- nauk ścisłych i nauk o Ziemi,
- nauk technicznych,
- nauk medycznych.

Pięcioosobowe komisje oceniające, dla ww. obszarów, nominują do nagrody po jednej pracy naukowej. Laureaci uzyskają nagrody pieniężne oraz dyplomy przyznane przez Prezydium Oddziału PAN w Poznaniu i zatwierdzone przez Prezesa PAN, Prof. Jerzego Duszyńskiego. Laureaci zostaną także zaproszeni do wygłoszenia krótkich komunikatów na temat nagrodzonej pracy na Zgromadzeniu Ogólnym Oddziału PAN w Poznaniu w dniu 31 maja 2017 r.

Wnioski mogą być zgłaszane do biura Oddziału PAN w Poznaniu drogą elektroniczną (na adres kamila.sobkowska@pan.pl) w terminie od 1 stycznia do 15 marca 2017 r. Szczegółowe informacje na temat konkursu (regulamin oraz formularz zgłoszeniowy) znajdują się na stronie www Oddziału (http://www.pan.poznan.pl/ ).

Ubiegłoroczna edycja konkursu cieszyła się sporym zainteresowaniem ze strony młodych naukowców, a prezentacja nagrodzonych prac była okazją do promocji ciekawych wyników i ich autorów.